ماریوگوتزهومصدومیتیجدید

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

باشــگاه دورتمونــد اعالم کرد که ماریو گوتزه ســتاره جــوان این تیم به علت آســیب دیدگی از ناحیه مچ پــا، 6 هفته از میادین دور خواهد بود و احتماال در ســال جدید میالدی به میادین باز خواهد گشــت. گوتزه که به تازگی به روزهای اوج بازگشته بود و در جریــان تســاوی عجیب ابتدای هفته زنبورهــا برابــر دورتموند گل ســوم تیمش را نیز به ثمر رســانده بود، در ســالهای اخیــر بارها دچار مصدومیتهای مختلف شــده و بخش اعظمی از دوران ورزشــی خود را به همین دلیل از دســت داده اســت. گوتزه در همین دیدار دچار آسیب دیدگی شده و در دقیقــه 78 نیز جای خود را به کاســترو داد و حاال به نظر می رســد طبق اعالم باشــگاه دورتموند مصدومیت او فراتر از تصورات اولیه بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.