باشگاههاییکهبیشتری دستمزد را می دهند

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

شــرکت تخصصی گلوبال اسپورتس فهرســت باشگاه ها با بیشــترین پرداختی در فوتبال اروپا را منتشــر کرد. در این فهرســت بارســلونا در صدر قرار دارد. بارســا به بازیکنانش در مجموع 141 میلیون یورو پرداخت می کند که متوســط 7.3 میلیون یورو به هر بازیکن اســت. پس از این باشــگاه، پی اس جی قرار دارد که نســبت به گذشته جهشی 5 پله ای را تجربه می کند. پاریسیها مجموعا 139 میلیون یورو پرداختی دارند کــه متوســط 7.2 میلیون یورو اســت. رئال در رده ســوم قرار دارد بــا مجموع 133.8 میلیون یورو پرداختی و متوســط 6.9 میلیون یورو. کهکشــانیها در این جدول یک پله صعــود کرده اند. ســیتی و یونایتد با 112 میلیون یــورو در رده های بعدی قرار دارند و بایــرن مونیــخ نیز بــا 111 میلیون یورو پرداخت حقوق به بازیکنانش ششــم اســت. یوونتوس، چلسی، آرسنال و اتلتیکو نیز رده های بعدی را اشغال کرده اند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.