بوفون؛ بازیکن فصل سری آ شد

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

مراســم اهــدای جوایــز بهتریــن هــای فصــل گذشــته ســری آ برگزار شــد و جایزه بهترین بازیکن به جانلوئیجی بوفون، کاپیتان یوونتــوس، رســید. این جوایز که به اســکار فوتبــال ایتالیــا معروف اســت، هر ســاله به بهتریــن های فصل ســری آ اهدا می شــود و بوفــون که نقــش زیــادی در قهرمانــی یووه داشــت، توانست جایزه بهترین بازیکن فصل را از آن خود کند.

بوفــون که از دریافت این جایزه بســیار هیجــان زده بود، بــه شــوخی گفت:"حاال می فهمم که چرا مقابل ســوئد شکست خوردیم! من خوشحال هستم و احساس غرور می کنم. هرگز فکــر نمی کردم که بــه چنین جایزه ای برسم و آن را محکم نگه می دارم زیرا هرگز جایزه بهترین بازیکن جوان را نبرده بودم.

جایــزه مربــی فصل هــم به مائوریســیو ســاری، ســرمربی ناپولی رســید؛ هرچند که خود او در این مراسم حضور نداشت و جایزه اش را آئورلیو دی لورنتیس، رئیس باشــگاه ناپولی دریافت کرد.

جمعه شب این هفته یوونتوس و ناپولی در دیداری حســاس مقابل هم قرار خواهند گرفت و به بهانــه این دیدار، یک جایزه ویژه به الســاندرو دل پیــرو، مهاجم اســطوره ای یووه برای به ثمر رســاندن بهترین گل تاریخ این دیدار اهدا شد.

همچنیــن در هر پســت، جایــزه بهترین دروازه بان بــه بوفون، بهتریــن مدافعان به دنی آلوس، کالیدو کولیبالی، لئوناردو بونوچی و دنــی آلــوس، بهتریــن هافبک ها بــه راجا ناینگــوالن، مارک همســیک و میرالــم پیانیچ و درنهایــت جایزه بهترین مهاجمــان به پائولو دیبــاال، گونســالو ایگوایــن و دریس مرتنس رسید.

جانلوئیجــی بوفون، کاپیتــان یوونتوس، ادعا کرد که اگر مســئوالن فوتبال این کشور خواهــان ادامه حضورش در تیــم ملی ایتالیا بودند، تا 60 ســالگی بــرای این تیم بازی می کرد. بوفون که مدتی پیش اعالم کرد در پایان این فصل از دنیای فوتبال خداحافظی خواهد کرد، بــا ناکامی تیــم ملی ایتالیا در رســیدن بــه جام جهانی، از بازی هــای ملی کناره گیری کرد: من در ســن مشخصی هســتم؛ بنابراین تصمیم درســت برای من این است که دیگر بازی نکنم. اما با توجه به شیوه فکری من، اگر کمبود دروازه بان وجود داشــت و آنها از من می خواستند، تا 60 سالگی بازی می کردم.

بوفون همچنیــن در مورد حضــور گنارو گتوزو، هم تیمی ســابقش در تیم ملی ایتالیا، روی نیمکت میالن، گفت: او سال ها در میالن بود. من مطمئنم او می داند از چه شیوه هایی برای بهتر شدن تیم استفاده کند.

یوونتوس این هفته در دیداری حساس مقابــل ناپولی قــرار خواهد گرفــت و بوفون معتقد اســت که صدرنشــین فعلی سری آ با فلســفه متفاوتی بازی می کند: ناپولی فلسفه منحصــر بــه فــردی دارد. این بــه معنای آن اســت که آنها هر یکشنبه با تیمی که فلسفه متفاوتی با آنها دارد، بازی می کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.