مسی، گران ترین ستاره فوتبال جهان

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

بــا تمدید قــرارداد جدید لیونل مســی، حاال ترتیب رتبه بندی بازیکنانی که بیشــترین حقوق را دریافــت مــی کننــد، تغییر کرده اســت. فوق ســتاره آرژانتینــی دو روز پیش قــراردادش را تــا 2021 تمدیــد کرد و حقوق او به ســاالنه 43 میلیون یورو ناخالص افزایش یافته است: -1 لیونل مسی از بارسلونا 43 میلیون یورو -2 ته وز از شــانگهای شنهووا چین با 38 میلیون یورو -3 نیمار از پی اس جی با 36 میلیون یورو -4 رونالدو از رئال مادرید با 34 میلیون یورو -5 اسکار از شانگهای اسپیگ با 24 میلیون یورو -6 گرت بیل از رئال با 23 میلیون یورو -7 الوتزی از هبی فورچون با 22 میلیون یورو -8 هالک از شانگهای اسپیگ با 20 میلیون یورو -9 پوگبا از منچستریونایتد با 17 میلیون یورو -10 گراتزیانــو پله از شــاندونگ بــا 15 میلیون یورو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.