پروينبا06كانكسدرسرپلذهاب

از كرج تا كرمانشاه همراه با سلطان

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس - ‪Ebrahim Fatahi‬ ebrahim@piroozidaily.ir

مایــه تعجــب بود که آن حــوادث در کرمانشــاه روی داده باشد و یکی مثل علی پرویــن را در تکاپو برای کمک رســاندن به مردن نبینیم ولی مســاله این بود که او در این موارد دوست ندارد اسمش خیلی وسط باشــد. از آن مردهای قدیمی و سنتی است. یک عالمه دوســت و رفیق سینه چاک دارد که آنها هم دوستانی دارند. سلطان که اعالم می کند قصد انجام کاری دارد، همه وســط می آیند. خیال شان راحت است کمکی که می کننــد جای اشــتباهی نمی رود. صرف تبلیغات برای این و آن هم نمی شــود، علی پروین وقتی دید تمام ایران بســیج شده اند تا نیازهای اورژانســی هموطنان زلزله زده را فراهــم کنند به فکــر روزهایی افتاد که این تب و تاب فروکش می کند.

مخفی‌ کاری‌ پروین

علی پروین دیروز به همین مناســبت راهی کرج شد. قبل از این گفته بود در فکر تهیه کانکس اســت، چون زندگی در چادر در آن سرما و بارندگی بسیار دشوار است.

او معموال درباره برنامه های خیریه ای که در آن مشــارکت دارد زیاد صحبت نمی کند. امور خیریه در خانــواده پروین تقریبا کار دائمی اســت و طبق یک سیستم خاص هم پیش می رود. علی پروین یک جورهایی مخفی کاری هم می کند.

‌حاج‌خانم‌پرچمدار‌است

علی پروین همیشــه مــی گوید: حاج حانم (همسرشان) در مسایل خیریه همیشه خیلــی جلوتر از من اســت. البته بســیاری اوقات این علی پروین است که باید دوستان و افــرادی که به وی اعتماد دارند را بســیج کند تا کمک های مورد نیاز تامین شود.

حاج خانم تا به امروز برای عروس های بســیاری جهیزیه تهیه کرده است تا به خانه بخت بروند. هر ســال شب عید هم خانواده های زیادی هســتند که همه یــا بعضی از آنهــا نونوار می شــوند.فصل مدارس هم که می شــود، تهیه لوازم تحریــر برای کودکان خانواده های بی بضاعت در دســتور کار قرار دارد. علی پروین طبعا بــا همه اینها درگیر است ولی همه اش را به پای حاج خانم می نویسد و حرفی از اقدامات خود نمی زند.

‌رونمایي‌در‌کرج

علــی پروین دیــروز بــرای رونمایی از اقداماتی که انجام داده بود به کرج رفت. آنچه انجام شــد با کمک اتاق اصناف اســتان البرز بود کــه رییس آن حمید کرمی از دوســتان علی پروین اســت. هــدف از این رونمایی هم کمک به جمع آوری کمکهای بیشــتر جهت اقدامات بعدی بود. در این مراسم از استاندارد و فرماندار گرفته تا دیگر مســووالن اســتانی و شــهری و مردم عادی و کســبه هم حضور داشــتند.در جریان این برنامــه بود که کرمی اعالم کرد علی پروین با در اختیار گذاشــتن مبالغی خواهان تهیه کانکس و تجهیز و ارسال آنها شــده بود. او چند کانکــس را تقبل کرد و بعد با مشــارکت کســبه، تعداد کانکس ها افزایش یافت.

‌کمک‌کسبه‌به‌اعتبار‌پروین

رییس اتــاق اصناف اســتان کرج گفت: کسبه وقتی می فهمیدند این کار از طریق اتاق اصناف انجام می شــود و پای آقای پروین در میان است «نه» نمی گفتند و مشارکت خوبی داشتند به شکلی که تا این لحظه 60 کانکس با تجهیزات کامل به ویژه وسایل گرمایشي براي اسکان زلزله زده ها تهیه شده است.

‌گالیه‌پروین‌از‌درج‌نامش‌

علي پروین البته به یک مســاله گالیه مند بود.

اینکــه قــرار بود نــام او روي کاروان اعزامي درج نشــود و در ایــن ارتباط ایراد گرفــت که به او گفتند این اقدام براي جمع کردن کمک هاي بیشــتر و ترغیب عموم و خواص براي ادامه مشارکت انجام داده اند.

‌کانكس‌ها‌امروز‌مي‌رسند

در نهایــت محمولــه اهدایــي کــه مشــتمل بر 60 کانکس مجهز بود، دیروز توســط تریلرها و از طریــق زمیني راهي کرمانشاه شدند.

علي پرویــن و همراهانــش که رضا ریاضتــي همکار ما نیز جــزو آنها بود بعد از پایان مراســم بالفاصلــه از کرج راهي فرودگاه مهرآباد شــدند تا با پرواز ساعت 15:30 دقیقه راهي کرمانشاه شوند.

آنهــا امــروز در ســرپل ذهــاب و روســتاهاي اطــراف آن حاضــر خواهند شــد. آنها براي توزیع کانکس ها شــرایط را بررســي خواهند کرد همچنین تحقیق میداني خواهند داشــت تا با سنجش نیاز مردم، محموله هاي بعدي ارســال شــود، البتــه پیــش از این همین گــروه غیر از کانکس هــا، 15 کامیون اجناس ضروري را اعزام کرده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.