واريز 2 ميليارد و 520 ميليون به حساب پرسپوليس

Piroozi - - صفحه اول -

مدیر برنامههای مهاجم سابق پرسپولیس با سرپرست این باشــگاه وارد جلسه شــد. مهدی طارمی پس از کش و قوس فراوان قرارداد یک سال و نیم خود را با باشگاه الغرافه قطر امضا کرد. مهاجم تیــم ملی فوتبال ایران که چند ماه اخیر را به دلیل محرومیت نتوانست برای پرسپولیس بازی کند تصمیم گرفت بدون تمدید قرارداد خود با این باشــگاه به لیگ ستارگان قطر برود تا در فصل منتهی به جام جهانی روسیه، لژیونر محسوب شود.

مدیــر برنامه های طارمی صبح دیــروز پس از توافق ایــن بازیکن با الغرافه قطر به دیدار حمیدرضا گرشاســبی در باشگاه پرسپولیس رفت تا امور مربوط به پرداخت مبلغ مورد توافق باشــگاه الغرافه با پرسپولیس را برای صدورت کارت ITC طارمی انجام دهد. باشگاه پرسپولیس قرار است شماره حساب خود را به باشگاه قطری اعالم کند تا الغرافه مبلــغ 500 هــزار دالر را برای صدور رضایتنامه ترانســفر طارمی واریز کنند. طارمي هم بر اساس توافقات قرار است 100 هزار دالر به باشــگاه پرداخت کند. با این اوصاف این انتقال منجر به این خواهد شــد که پرســپولیس در آمدي 600 هزار دالري 2( میلیارد و 520 میلیون تومان) داشــته باشد. حق الســهم حضور طارمي در جام جهاني تا مرحله گروهي هم 221 هزار دالر خواهد بود. این مبلغ به باشــگاه هایي تعلــق ميگیرد که بازیکن در دو ســال پایاني عضو آن بوده و الغرافه ميتوانســت حدود 50 هزار دالر بابت 5 ماه عضویت طارمي دریافت کند اما در توافقات انجام شده الغرافه پذیرفت که یک دالر هم از این مبلغ دریافت نکرده و همه این درآمد به پرسپولیس برسد بدین ترتیب در آمد این انتقال را باید 650 هزار دالر 2( میلیارد و 730 میلیون تومان) دانست و در مجموع از این هفته و با واریز 600 هزار دالر از ســوي الغرافه و طارمي به حساب باشگاه و با واریز 221 هــزار دالر جمعا 3 میلیــارد و 450 میلیون تومان به حساب باشگاه واریز ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.