نوراللهی؛مناینجام آمادهبرایروسیه

Piroozi - - صفحه اول -

بعد از ماجراهای پــر پیج و خم در نهایت احمــد نوراللهی رســما از دیروز به عنــوان بازیکن پرســپولیس کار خود را در تمریــن ایــن تیم دوباره اســتارت زد.احمد نوراللهی بعد از بســتن بازوبند کاپیتانی پرسپولیس در دیدار برابر پدیده در نیم فصل لیگ شــانزدهم با اشــک از جمع شــاگردان برانکو جدا شــد تا برای پشت سر گذاشــتن دوران سربازی راهی تراکتورســازی شــود. نوراللهــی بعد از انجــام دو بازی با پیراهــن این تیم و در شرایطی که تصور میشد محرومیت نقل و انتقاالتی تبریزیها باعث شود حضور او و عالیشاه با کســر امتیاز این تیم همراه شــود از لیست شاگردان قلعه نویی خارج شد تا این اتفاق آغاز مصائب برای شماره هشت سابق پرســپولیس باشد.خروج از لیست تراکتور اما با توجه کسری خدمتی مورد تاییــد قرار گرفته او باعث شــد تا پرســپولیس امیدوار به بازگشتش شود؛ اتفاقی که در دیدار با الهالل عربستان در مرحلــه نیمه نهایــی رخ داد و او علیرغم حضــوری کوتاه مــدت بــا نمایش خود توانســت در تیم منتخــب آن هفته نیز حاضر شود. با این همه گفته شد علیرغم هماهنگی صورت گرفته از ســوی وزارت ورزش و ســتاد نیروی مســلح او قادر به همراهی این تیــم در هفتههای ابتدایی لیگ برتر نخواهد بــود. ابتدا اواخر مهر و در نهایــت اواخر آذر بــه عنوان مقصد او معرفی شــدند.اما مهر و آذر هم گذشت و خبری از بازگشــت نوراللهی نشد و اعالم شــد تنها در صورت حضورش در میدان تیر و پشــت ســر گذاشــتن این مرحله آموزشــی میتواند به ترکیب بازگردد. در نهایت با حضور افشین پیروانی در سمت مدیر و سرپرست تیم و مشورتهایی که کاپیتان ســابق پرســپولیس با او بعد از مذاکره با مسئوالن ســتاد نیروی مسلح داشــت او از ابتدای هفتهی گذشــته با ترک تمرینــات راهی پادگان آموزشــی شــد و مرحلــه حضور در میــدان تیر را پشت سر گذاشــت و از روز جمعه مجوز بازگشت را دریافت کرد.نوراللهی از دیروز در تمرینات پرســپولیس حضور یافته؛ با کارت پایان خدمت و پشــت سر گذاشتن مسیر پر حرف و حدیث و خبر مربوط به دوران سربازیاش. استقبال ویژه برانکو از این بازیکن که قــادر خواهد بود با توجه به چند پســته بودن بیشــتر نیازهای او طی روزهای محرومیــت را برطرف کند، اکنون انگیزه بزرگی برای او شــکل داده تا روزهای از دســت رفته را جبران کند. برانکو نیز که از ایــن اتفاقات در طول یک سال شگفت زده شده بود با شوخی خود به استقبال این بازیکن رفت و خطاب به دیگر بازیکنان جوانش در تمرین گفت خیالم بابت شما راحت است و نوراللهی به جای تک تک شما خدمت کرده و دیگر نیازی به حضورتان در سربازی نیست.نوراللهی که هدفش از ترک دانشگاه و حضور در سربازی را دریافت کارت پایان خدمت و باال بردن شــانس حضور در لیســت کارلوس کیروش در تیم ملی و در جام جهانی روسیه عنوان کرده بود، اکنون فرصتی 5 ماهه برای دستیابی به این هدف خود خواهد داشت و خوششانسی از همین اولین بــازی و با توجه به محرومیت هر دو بازیکن هم پست او به سراغش آمده است و باید دید چگونه از آن سود خواهد برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.