وقتی زمانی علیه دایی حرف می زند

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

عضو هیات مدیره باشگاه استقالل همچنان امیدوار است این تیم در هفته بیستوپنجم لیگ برتر به پرسپولیس برسد. حســن زمانی درباره تساوی یك ــ یك اســتقالل مقابل سایپا در هفته نوزدهم لیگ برتر اظهار داشت: استقالل بازی خوبی ارایه کرد، اما حریف برای اینکه خودش را نشــان دهد، بیش از توانش بهنسبت بازیهای دیگر تالش کرد، همین مساله باعث شده بود در اواخر بازی تعدادی از بازیکنان سایپا از خستگی روی زمین بیفتند. کًال تیمهایی که برابر استقالل و پرسپولیس قرار میگیرند، از خودگذشتگی دارند و تالش زیادی میکنند. زمانی بــدون اینکه فرصت های بر بادرفته پرســپولیس و ســایپا را ببیند با فرافکنی محض و اعتماد به نفسی عالی در پاســخ به این ســؤال که هنوز اعتقاد دارد استقالل تا هفته بیســتپنجم لیگ برتر به نزدیکی پرسپولیس میرسد، گفت: هنوز ناامید نشــدهام و اعتقاد دارم به پرســپولیس میرســیم. اگر بازی پرســپولیس را دیده باشید، آنها روی اشتباه حریف در دقایق آخر به گل رسیدند! بهتر از آن موقعیت برای ما در دیدار برابر سایپا بهوجود آمد که گل نشد. عضو هیات مدیره باشگاه استقالل با اشاره به شعار هــواداران علیه این بازیکن تصریح کرد: از هواداران خواهش میکنم بــه هیچ وجه علیه بازیکن زحمتکش، باشــخصیت و باتعصبی چون قربانی شعار ندهند. آنها بدانند اگر قربانی بدشانس نبود در هر بازی 3 گل مــیزد. زمانی در واکنش به اظهارات علی دایی مبنی بر اینکه ســایپا بهتر از استقالل بود و میتوانســت با اختالف دو، سه گل به برتری برسد، گفت: دایی برخی مواقع شوخی میکند. ضمن احترام به دایی بهعنوان چهره ملی، او باید بداند اســتقالل واقعا با بدشانسی مواجه شد و میتوانست با اختالف 3 گل سایپا را شکست دهد! واقعا زمانی چگونه به خود اجازه می دهد درباره دایی حرف بزند و چگونه 2 موقعیت تك به تك توپی که ســایپا به تیر زد را نادیده گرفته و از خودش شانسی سایپا مشخص می گوید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.