تخفیف03میلیوني سعداويبه پرسپولیس

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

نعیــم ســعداوی مربی سابق پرســپولیس که از این باشــگاه طلب داشت، باالخره توانست طلب خود را بگیرد.

نعیــم ســعداوی مربی ســابق پرســپولیس یکی از نفراتــی بود که قصد داشــت به خاطــر طلبش از قرمزهای پایتخت شــکایت کند. دلیل این مســاله هم چیــزی نبود جز مالیات سنگینی که برای طلــب حــدودا 50 میلیونی اش در نظر گرفته شــده بود. ظاهرا ســعداوی که قراردادی 001میلیونی با پرســپولیس داشت، حدود05 میلیون آن را همان زمانی که مربی قرمزها بــود دریافت کرد امــا بعد از آن و با گذشــت ۹ ســال از این اتفاق، حدود ۹4 میلیون دیگر از طلبش باقی مانده بود که باشــگاه پرسپولیس آن را پرداخت نکرد.

این مساله باعث شد اداره مالیات برای نعیم ســعداوی مالیاتــی 35میلیونی در نظر بگیرد. همین اتفاق هم باعث شد مربی ســابق پرسپولیسی ها تصمیم به شــکایت بگیرد. البته ســعداوی قبل از اینکه دست به کار شــود، با کمك پیروانــي با گرشاســبي قرار جلسه گذاشت که باالخره این جلسه برگزار شد.

نعیم سعداوی در جلسه ای کــه با حمید گرشاســبی سرپرست باشگاه پرسپولیس و افشین پیروانی سرپرست تیم، داشت با بخشش حدود نیمی از مطالباتــش موافقت کرد تا چك 30 میلیونــی بگیرد. به این ترتیب ســعداوی توانست با باشگاه پرســپولیس تسویه حساب کند.

ســعداوي مثــل دایي و هاشــمیان و برخالف برهاني، صاقي، طالب لــو، غالم نژاد، تیموریــان و کاوه رضایــي به

شکایت نکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.