استارتگلرپرسپولیسي

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

در روزی که حســین حســینی رکــورد کلینشــیت متوالی و طوالنیترین دقایق گل نخوردن در تاریخ فوتبال ایران را از آن خود کرد، سوشــا مکانی هم پس از مدتها به لیگ برتر ایران بازگشــت. او بعد از چنــد هفته حضور در تمرینات صنعت نفت آبادان، باالخره قراردادش ثبت شــد و برای اولین بار در ترکیــب اصلی این تیم به میدان رفت اما خیلی زود دروازهاش باز شــد! او تنها 41 دقیقه پس از ســوت شروع بازی از روحاله سیفالهی گل خورد اگرچه روی گل مقصر نبود. او قصد داشت با بسته نگه داشتن دروازه تیمش بازگشت خوبی به فوتبال ایران داشــته باشــد اما بازی اول شروع خوبی برای سوشا نبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.