نفت مسجد سلیمان به دنبال شکستن طلسم

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

نفت مســجد سلیمان صدرنشــین لیگ دسته یك در هفته های گذشــته موفق به کسب پیروزی نشده است. آخرین برد نفت مسجد سلیمان در هفته پانزدهم و با شکست نساجی مازندران در قائمشهر به دســت آمد و این تیم بعد از این برد در 3 هفته متوالی با نتیجه تســاوی متوقف شــد. بادران تهران، مس رفسنجان و ماشین سازی تبریزی سه تیمی بودند که در هفته های گذشته تیم محمود فکری را متوقف کردند تا اختالف این تیم در صدر جدول به 5 امتیاز برسد. نفتی های مســجد سلیمان امیدوارند تا روند نتیجه گیری خود را با شکســت صبای قم انتهای جدولی آغاز کنند تا همچنان شانس اول صعود به لیگ برتر باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.