استقالل قربانی یک رکورد بحرینی

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس - MohammadRahimi saleh@piroozidaily.ir

تیمي که هیچ حماســه ای در دربی ها ندارد، به اعداد و ارقام جعلي روي ميآورد. تیمي که از بينوري و خاموشي، ستاره من در آوردی ميسازد تا آسمان بيستارهاش را به خیال خود روشن کند. در این تیم بازیکن به اصطالح اسطورهشان براي شادي پس از گل، زیر پیراهن باشگاهياش تصویر شیوخ عرب را حك ميکند. در این تیم بازیکنان سابقش یکی پس از دیگری به AFC شکایت ميکنند. تیمي که هیچ حماسه ای ندارد که به آن ببالد و تمام دلخوشياش ميشــود ثبت یك رکوردي که براي رسیدن به آن حاضر ميشوند هــواداران خود و ارزش 3 امتیاز یــك بازي را ندیده بگیرند. جالب این که براي رســیدن به این رکورد تن به خیلی کارها ميدهند. 6 دقیقــه تا وقوع اتفاقي که به دنبالش بودند مانده بود. دروازهبان آن تیم که یك تیم براي ثبت رکوردش بســیج شدهاند، از مدافعانش ميخواهــد که این 6 دقیقه را هــم دوام بیاورید تا رکوردم به ثمر برســد.دقیقه 53 دیدار برگشت سایپا و اســتقالل داور یك ضربه ایســتگاهي براي شــاگردان علي دایي اعالم ميکند. مهدي ترابي پشت این ضربه ميایستد. توپ به تیرك دروازه و سر این دروازهبان برخورد ميکند. اتفاق خاصــي رخ نداده بود. اما دروازهبان قصه ما آن 6 دقیقــه مورد نیاز را روي زمیــن ميافتد تا وقت بگذرد. آش آنقدر شور شده بود که ذخیره نامدار این دروازهبان از روي نیمکت از او ميخواهد که از جایش بلند شود. و اینگونه اساتید فتوشاپ و ستارههاي جعلي موفق به سبك یك رکورد به شیوه تمام بحریني ميشوند و جالب اینکه گلرشان مدعی می شود آن لحظه آنقدر درد داشته که متوجه رکوردشکنی نشده و عجیب است که این هم درد و مصدومیت تیمی که تمرکزش را روی رکورد شــخصی2 امتیاز با لوگو سایپا از دست داد.

تمدید قرارداد برانکو ایوانکوویچ و بازگشــت احمد نوراللهي به شــکل کامل و پیروزي دقیقه 0۹ برابر سیاهجامگان در مشهد و ایجــاد فاصله 11 امتیازي با تیم دوم، 12 امتیازي با تیم ســوم و 16 امتیازي با تیم چهارم لیگ و ششــم پایتخت، چهارگانه اتفاقات خوب یکي دو روز اخیر پرســپولیس بوده اســت. دست علي دایي هــم درد نکند که تیمش در این فصــل 4 امتیاز از آبيهاي تهران گرفت. هر چند در بازي روز جمعه به واقع شــاگردانش کاري کرده بودنــد که به خصوص در نیمه دوم بــه اصطالح معروف، حریف را توي قوطي کرده بودند. اما حریف از زمین و زمان شــانس آورد که حداقل با دریافت 4گل شکســت نخورد. ما که در تیم شــفر تغییر خاصي نسبت به تیم منصوریان ندیدیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.