رحیمی:جامجهانیاستارتدوبارهامخواهدبود

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

حســن رحیمی، عضو تیم ملی کشــتی آزاد کشورمان در مورد آخرین شرایط خود و اردوهای تیــم ملی اظهار داشــت: تاکنون 2 اردو شــرکت کردهام و بیشتر در اردوی قبل تمرکزم روی درمان زانویم بود. در این اردو هم شــرایطم تقریبا خوب اســت و کمکم با بچهها تکنیكها و شرایط فنی را دنبال میکنم.

وی ادامه داد: شرایط کشتی کشورمان خدا را شکر خیلی خوب است. تعدادی جوان به تیم ملی وارد شدهاند و در حال جایگزینی بزرگان هستند. شــرایط خیلی خوبی است، ما مسابقات آسیایی و جهانی را در پیش داریم که به احتمال زیاد خودم در مسابقات جام جهانی کشتی میگیرم ولی باید بازهم ببینیم در مورد من رییس فدراسیون و کادر فنی چه تصمیمی میگیرند و برای حضور در کدام مسابقه انتخابم میکنند.

قهرمان کشــتی جهــان تاکید کــرد: مدتی اســت روی پاهایــم تمرین میکنــم و تمریناتم با بقیــه بچهها کمی تفاوت دارد. کمی بیشــتر از بچههــا تمرین میکنم و به خودم فشــار میآورم تــا عقبافتادگیای که بعد از جراحی داشــتم را جبران کنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.