مهندسینشد،طباطباییرأیآورد!

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

مجمع انتخاباتی فدراســیون بسکتبال، صبح روز گذشته (شــنبه) به ریاست محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش، در آکادمی ملی المپیك برگزار و در نهایت رامین طباطبایی برای 4 سال به عنوان رییس این فدراســیون انتخاب شــد. در پی غیبت محمد علیپور، مازیار ناظمی، کــرما... علیمرادی، مهرداد هاشمی و بهروز منتقمی در جلسه و انصراف 2 نفر دیگر،رایگیری بــا حضور آگین، طباطبایی، داوری، دولو، حسن طباطبایی، رضاعلی، مهندسی و میرزاآقابیك برگزار شد. رامین طباطبایی در نهایت از 41 رای ماخوذه با 23 رای به عنوان رییس جدید فدراسیون بســکتبال انتخاب شد. رضا مهندسی 8 رای کســب کرد، حســن طباطبایی صاحب 6 رای شــد، داوری 3 رای به دســت آورد و میرزاآقابیك فقط یك رای داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.