غیبت نفر سوم جهان در اردوی تیم ملی کاراته

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

حمیده عباســعلی درباره عــدم حضورش در ســومین مرحلــه از اردوی کاراته بانــوان، اظهار کرد: به خاطر حساســیت پوســتی که برایم پیش آمده نمی توانســتم در اردو حاضر باشــم، چرا که ممکن بود حساســیتم حادتر شود به همین دلیل با اجازه کادر فنی به دور از شــرایط اردو، تمریناتم را پیگیــری میکنم تا خودم را به چهارمین مرحله از اردو برسانم. در حال حاضر وضعیت پوستم بهتر شده است.

عباسعلی در سالهای 2014 و 2016 ایران را صاحب 2 مدال نقره و برنز کرده است.

کاراتــه وان پاریــس نخســتین مرحلــه از رقابتهــای کاراته وان در ســال 2018 اســت و ملیپوشان خود را برای حضور در این مسابقه آماده میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.