برانـکوباالترازهمهمربیان تاریخلیگدرفوتبالایران

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس - ‪Mehdi Hadadpoor‬ mehdi@piroozidaily.ir

امتیازات 3 فصل اخیرپرسپولیس در حال عبور از امتیازات عالی و در مسیر رسیدن به رکوردهایی تاریخی و طالیی است.

دوران شــکوفایی مجدد پرســپولیس در واقع از ابتدای دوران حضور برانکو آغاز شــد .برانکو از هفته 62مسابقات لیگ چهاردهــم روی نیمکت نشســت و امروز در 48بــازی با تیم پرسپولیس 671امتیاز تنها در لیگ گرفته است .

مســیر ابتدایی برانکو با پرســپولیس پر از سنگالخ بود و او در 5بــازی پایانی لیگ 3ســال قبل و6 بــازی ابتدایی لیگ 2ســال قبل ضعیف عمل کرد و در ایــن 11بازی که حرف از آن اســت پرسپولیس تنها 3برد و 3مســاوی و 6باخت داشته اســت یعنی اگر این 11 هفتــه نبودند و عملکرد برانکو در 73 بازی مرور میشــد پرسپولیس در این 76 بازی با 48 برد و 18 مساوی و 6 باخت و کسب 162 امتیاز صاحب بیالنی عملکرد رویاییتر بود.

پرســپولیس از روز حضور برانکــو در فوتبال ایران چنین نتایجی به دســت آورده اســت و در مقایسه با ســایر تیم ها عملکرد تیم فوتبال پرسپولیس به قرار ذیل بوده است.

توضیــح: از زمان حضور برانکــو در فوتبال ایران تنها 11 تیم به طور ثابــت در لیگ بوده اند که ما نتایج این 11 تیم را مرور خواهیم کرد .

جدول مقایسه ای برانکو با تیم های دیگر

1-پرسپولیس 174 امتیاز از 15برد، 12مساوی 21باخت، 133 گل زده و16 گل خــورده (اگــر عملکرد آن 11بازی تباه را کم کنیم )پرســپولیس صاحب 84برد و81مساوی و7باخت در 37بازی خود خواهد شــد و میانگین فوق العاده اش بر این اساس به 2.21 امتیاز خواهد رســید که میانگینی فوق العاده است.آلن راجرز بزرگ هم در مســابقات فوتبال لیگ ایران به انــدازه برانکو موفق نبوده اســت چرا که بعــد از پایان دوران درخشان او در پرســپولیس عملکردش در تیم شهباز در سال 54 که در این مقطع مربی اش شــده بود میانگین او را ضعیف کرد .برانکو بر این اساس بهترین مربی تاریخ فوتبال ایران شده اســت و میانگین امتیازات او به جز از قلعه نویی ،پرامتیاز ترین مربی تاریــخ لیگ حرفه ای از میانگین امتیازات بزرگانی چون علی پروین وآلن راجرز هم باالتر بوده اســت چرا که میانگین امتیازات علی پروین در مسابقات فوتبال لیگ سال های 1368 قدس، لیگ های اول تا سوم آزادگان، لیگ های هشتم تا دهم آزادگان و لیگ هــای اول تا دوم برتر و81بازی از لیگ چهارم عدد 6۹.1بوده است)

2-اســتقالل 241امتیاز از 73برد 13مساوی و61 باخت، 111گل زده و27 گل خورده

3-تراکتورســازی ۹31 امتیــاز از 63برد و13 مســاوی و71باخت، 111گل زده و۹7 گل خورده

4-ذوب آهن 134 امتیاز از 43برد 32 مساوی و81باخت، 48گل زده و1۹ گل خورده

5-ســپاهان 811امتیاز از ۹2برد 13مساوی و42 باخت، 001گل زده و۹8 گل خورده

6-استقالل خوزستان 811امتیاز از ۹2برد 31 مساوی و 42باخت، ۹8 گل زده و18 گل خورده

7-نفــت تهــران 112 امتیــاز از 82بــرد و82مســاوی و82باخت، 58گل زده و۹8 گل خورده

8-فوالد 111 امتیاز از 62برد 33مساوی و 52باخت، 84 گل زده و1۹ گل خورده

۹-گســترش فــوالد ۹01 امتیاز از 62برد و13مســاوی و72باخت، 48گل زده و38 گل خورده

01-ســایپا 401امتیاز از 62برد 62مســاوی و23باخت، 57گل زده و6۹ گل خورده

11-پدیده 101 امتیاز از 26 برد ۹2 مساوی و ۹2باخت، 88گل زده و6۹ گل خورده (امتیاز واقعی تیم پدیده 701امتیاز اســت اما از این تیم 6امتیاز کسر شده است) بعد از قلعه نویی، نوبت دایی است.

اما عملکرد برانکو در حالی به میانگین 2.07 رسیده است که میانگین امتیاز بهتریــن مربیان تاریخ لیگ برتر یعنی امیر قلعه نویی، حســین فرکی، افشین قطبی، منصور ابراهیم زاده، پرویز مظلومی، علی پروین، علی دایی، مصطفی دنیزلی، مالدن فرانچیــچ، لوکا بوناچیچ، فرهاد کاظمــی، مجید جاللی، صمد مرفاوی ، مهدی تارتار، حمیددرخشان، یحیی گل محمدی و.... بسیار پایین تر اســت وامیر قلعه نویی با تمام امتیازات زیادی که در ســال های گذشته داشته است میانگین 1.۹1 امتیاز به ازای هر بازی داشته است یعنی قلعه نویی به طور میانگین در 48بازی صاحب 160 امتیاز بوده اســت اما برانکو در 48بازی خود 471امتیاز به دستآورده است.

اما یك نکته دیگــر را مورد مرور قرار می دهیم....این که باخت های پرســپولیس در دوران برانکو در چه شرایطی اتفاق افتاده است.

1-باخت به سپاهان وگسترش فوالد در بدو حضور برانکو بوده اســت که برانکــو در این مقطع روی نتایج پرســپولیس چندان دخالتی نداشت.

3-باخت برابر اســتقالل خوزســتان و سپاهان در ابتدای لیــگ پانزدهم مربوط به اشــکاالت مســلم داوری بود که به نگرفتــن پنالتی روی طارمی و اشــتباه در گرفتن پنالتی برای این 2 تیم در باخت های 2 بر یك و4 بر 2 برای پرســپولیس ثبت شد .

5-باخــت برابر ذوب آهن و ســایپا در یك شــکل کامال یکســان به این شــکل رخ داد که ضربات حریف به سر وسینه یاران پرسپولیس برای این 2 حریف پنالتی گرفته شد .

7-باخــت 2 بــر صفــر برابر تیــم فوتبال نفــت تهران در اواخــر لیــگ پانزدهــم در شــرایطی رخ داد کــه پنالتی پرســپولیس گل نشــد وتــوپ برگشــتی را نفتــی هــا گل کردنــد، در ســال لیــگ پانزدهــم ایــن تنها باخــت واقعی پرسپولیس بود .

8-باخت برابر ذوب آهن در لیگ ســال گذشته و در دور رفت به خاطر شــرایط ویژه پرســپولیس در این مقطع بود و باخــت برای پرســپولیس منطقی به ثبت رســید وهیچ اتفاق خاصی در این روز علیه پرسپولیس ثبت نشد.

۹-باخت برابــر نفت آبادان از ناآمادگی بازیکنان شــکل گرفت.

01-باخت برابر استقالل تهران بعد از ثبت 3 گل استقالل و دفاع اتوبوسی این تیم شکل گرفت.

11-باخت به ســیاه جامگان در شرایطی که قهرمانی تیم قطعی شــده بود به خاطر استراحت دادن به ستاره ها و حضور جوانان رخ داد .

21-باخت به پیکان در دور رفت امسال هم آخرین باخت تیم فوتبال پرسپولیس بود.

همانطــور کــه مالحظــه می شــود پرســپولیس در دوران حضــور برانکــو صاحــب 21باخت شــده کــه از این تعــداد باخــت 5باخــت در شــرایط منطقــی نبوده اســت وتنهــا 7باخــت تیــم فوتبــال پرســپولیس باخــت هــای منطقی بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.