ورودفدراسیونکشتیبهفینالجنجالیمسابقاتپهلوانی

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

با توجه به اعتراض رســمی هیات کشتی استان خراســان رضوی بــه رای داوران در مســابقه فینال ســنگین وزن کشتی پهلوانی کشــور در روز 21 دی ماه در مشهد، فیلم این کشــتی از سه زاویه، چندین بار توســط اعضای حاضر در جلسه مورد بررسی قرار گرفت. در این جلســه که رســول خــادم و رضا الیق رییس و دبیر فدراســیون کشــتی، پرویز سیروسپور مشــاور عالی فدراسیون، عیسی مومنی مدیر تیمهای ملی کشتی های سنتی، طاهرخانی، کریمی و صادقی اعضای کمیته داوران و هاشمینســب و فروتن 2 داور بین المللی که به تازگی بازنشســته شــدهاند حضور داشــتند به 8 مورد تخطی از قوانین اشــاره شــد که فدراسیون کشتی اعالم کرد با خاطیان برخورد خواهد کرد. جدا از اشتباهات داوری، به نقش رییس تشك و سرپرســت مسابقات و عدم مدیریت مناسب کشتی از سوی آنها تاکید شد ضمن اینکه عالوه بر محمدابراهیم امامی به عنوان نماینده کمیســیون داوران در کشتی پهلوانی، هیچ یــك از داوران بینالمللی درجه یك در این رقابتها حضور نداشتند که اینها نیز جزو تخلفات صورت گرفته در مسابقات کشتی پهلوانی بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.