اعالم آمادگی 11 کشور برای جامجهانی فرنگی

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

سی و هشــتمین دوره رقابتهای بینالمللی کشــتی فرنگی جام تختی که امسال جزء مسابقات سیســتم رنکینــگ اتحادیــه جهانی کشــتی نیز محســوب میشــود، روزهــای 5 و 6 بهمن ماه به میزبانی ماهشهر استان خوزستان برگزار میشود.

تاکنون کشورهای اوکراین، قزاقستان، ایتالیا، تاجیکستان، فنالند، بلغارستان، رومانی، آذربایجان، ترکیه، گرجســتان و لهســتان برای حضور در این مسابقات اعالم آمادگی کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.