نوری: دیدم نگاهها مثبت است کاندیدا شدم

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

ثبــت نــام از نامزدهــای هیــات رییســه و هیــات اجرایــی کمیته ملــی المپیــك 2 تا 15 دی ماه برگزار شــد که در نهایــت 28 نامزد برای رقابــت در روز 25 دی مــاه آمــاده مــی شــوند. میترا نوری یکی از افرادی اســت که برای پســت خزانــه داری رقابــت می کند. برای نخســتین بار اســت که یك خانم در این پست نامزد شده است. وی دربــاره اینکه چرا در این پســت نامزد شــده، اظهار داشــت: نــگاه جامعه به بانوان عوض شــده اســت. وقتی وزارت ورزش به یك خانم برای پست

معــاون امور مالی اعتماد کــرده این نگاه مثبت در جامعــه وجــود دارد. من هم این نــگاه را دیدم به خودم اجازه دادم به صورت هدفمند برای این پست نامزدشدم.

نایب رییس بانوان فدراسیون هندبال با اشاره بــه ظرفیت بزرگ ورزش برای جذب حامیان مالی، خاطرنشــان کرد: ظرفیت ورزش بزرگ اســت اما ما در تبلیغات و بازاریابی از این ظرفیت اســتفاده نکردیــم. با تعریــف فضاهای جذاب مــی توان از حامیان استفاده کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.