جنجالی دیگر در مسابقات اسبدوانی پاییزه گنبد

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

فصل جاری مســابقات کورس اســب دوانی پاییــزه گنبد در حالی همچنــان در حال پیگیری اســت که برگــزاری آن از ابتدا به دلیل شــرکت دادن اســب هــای دوپینگی، قمار بــازی صاحبان اســب، نادیده گرفتــن مــوارد قانونــی الزم و به خصوص برگــزاری زیر نظر هیــات گنبد کاووس که رییس آن توسط فدراسیون برکنار شده است، غیرقانونی بود.

با این حال مســابقات کورس اسبدوانی پاییزه گنبد نه تنها متوقف نشــد بلکــه در هفته هفدهم (پنجشــنبه گذشته) شاهد اتفاقات بدی هم بود که

از درگیری میان شرکت کنندگان آغاز و به مجروح شدن4 نفر از آنها و دو نفر از اعضای نیروی انتظامی هم منجر شد.

ایــن در حالی اســت کــه به گفتــه رییس فدراســیون ســوارکاری و به دنبال تخلفات انجام شــده در این رقابت ها، وزارت ورزش توسط تیمی 5نفره گزارش کاملی از وضعیت اداره ورزش استان گلستان و به خصوص سواری این استان تهیه کرده که به زودی نتیجه آن اعالم خواهد شــد. همچنین نهادهای نظارتی مانند ســازمان بازرسی کل کشور نیز به این پرونده ورود داشته اند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.