نادال: دوباره از صفر شروع میکنم

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

رافائل نادال تنیسور شــماره یك مردان جهان در ملبورن به ســر میبرد تا برای مســابقات آزاد استرالیا آماده شــود. تنیســور شــماره یك جهان درباره عدم حضور مربیاش، خاطرنشــان کرد: ایــن یك تغییر در دوره بازیگری من اســت. برای نخستین بار است که در یك تورنمنت تونی مربی رســمی من نیست اما من در تورنمنتهای زیادی بدون او حضور داشــتهام. من حاال

با مربیان دیگر (کارلوس مویا فرانسیس) کار میکنم.

وی که مســابقات ملبورن را با ســید شماره یك جهان شروع میکند، در این باره با شوخی گفت: شروع با شماره یك بهتر از رنك 20 جهان بودن است. البته هر کسی از صفر شروع میکند و من هم دوباره از صفر شروع میکنم. امیدوارم سالم باشم و جنگجو، این مهمترین چیز است. امیدوارم از تنیس یك سال دیگر لذت ببرم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.