ماچک: پیروزی در بازی دوستانه مد نظر ما نبود

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

تیم ملی هندبال ایران که خود را برای حضور در رقابتهــای قهرمانی آســیا آمــاده میکند در تورنمنت 4جانبه قطر حضور پیدا کرد و توانســت عمــان و الجزایر را شکســت دهد. ضمــن اینکه شــاگردان بروت ماچك نتیجه را به قطر هم واگذار کردند.

بروت ماچك، سرمربی تیم ملی هندبال ایران درمورد تورنمنت 4جانبه قطر اظهار داشــت: بعد از اردوی اسلوونی خود را به قطر رساندیم. بازیهایی در قطر داشتیم که تالش کردیم بهترین عملکرد را از خود به نمایش بگذاریم و حتی برنده شــویم. از

ابتدا پیــروزی در تورنمنت هدف اول ما نبود، بلکه برای مــا این موضوع اهمیت داشــت که بازیکنان سیستمهای دفاعی و هجومی را به خوبی بشناسند.

وی در خصوص شکست ایران برابر قطر تصریح کــرد: بازیکنان از نتیجه بــازی قطر خیلی ناراحت هستند. آنها میخواستند در این دیدار پیروز شوند، اما اشــتباهات زیادی داشتند و نتوانستند به هدف خود برســند. قطر تیم بســیار خوبی است و همه ســوابق این تیم را به خوبی میدانند. اما این بازی جنبه آمادهســازی داشت و اگر پیروز هم میشدیم چیزی به ما نمیدادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.