طباطبایی: همه کمک کنند بسکتبال را از وضعیت بحرانی خارج کنیم

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

رامیــن طباطبایی، رییس جدید فدراســیون بســکتبال پس از پایان مجمع فدراســیون اظهار داشــت: ایــن مجمــع یکــی از پرهیجانترین و پرچالشترین مجامع بود و تا لحظه آخر 8 کاندیدا در رقابــت باقــی ماندند. من تا به حــال در تاریخ برگزاری هیــچ مجمعی ندیده بودم 24 نفر ثبتنام کنند که از میان آنها 15 نفر تایید صالحیت شوند.

وی افــزود: کار اصلی در این رشــته برقراری وفاق، همدلی و آرامش در جامعه بســکتبال است و تالش خواهم کرد از همه ظرفیتهای این رشــته اســتفاده کنم. به طرف دوســتانی که به من رای ندادند، دســت یاری دراز میکنم و امیدوارم همه کمك کنیم تا بسکتبال را از وضعیت بحرانی که در آن قــرار دارد، خارج کنیم. برای این کار نیز برنامه خوبی تنظیم شــده است و ســعی خواهیم کرد با پیاده کردن برنامه آکادمیك این رشته را از بحران زدگی خارج کنیم.

رییس فدراسیون بســکتبال عنوان کرد: فکر نمیکنم کار سختی داشته باشم و قطعا کسانی که به من نیز رای ندادهاند، عاشــق بسکتبال هستند. در حال حاضر نیز درهای فدراســیون به روی همه منتقدین و مخالفان باز خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.