یری، خرید جدید بارسلونا معرفی شد

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

یری مینا، مدافع جدید و جوان بارسا ابراز امیــدواری کرد در این تیم جام های زیادی را کسب کند. یری مینــا کلمبیایی بعــد از کوتینیــو دومین بازیکنی است که بارسلونا در بازار زمســتانی جذب کرده اســت تا او جانشینی برای ماسکرانو که احتماال به زودی جدا می شود لقب گیرد. یری مینا گفت: انتقال به بارســا برای من افتخار بزرگی است که همیشه رویای آن را داشــته ام و حاال این شانس را دارم کــه از بازیکنانی چون مسی، ماسکرانو، پیکــه، اومتیتی و همه بازیکنان بارسا نکاتی را بیاموزم و من امیدوارم این اتفاق رخ داده و ما عناوین زیــادی را فتح کنیم. بارسا تیم واحد و کاملی است که مالکیت توپ زیــادی دارد و ما می دانیم که بهترین تیم جهان است. من امیدوارم در بارسلونا نکاتی زیادی را آموخته، بارها بــه میدان بــروم و جام های زیادی را فتح کنم که این مهم ترین نکته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.