مورینیو: دیگر برابر کونته سکوت خواهم کرد

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

در حالیکه اخبار زیــادی در خصوص انتقال ســانچس به سیتی شنیده بودیم، حاال به نظر می رســد او در آســتانه انتقال به یونایتد قرار گرفته اســت؛ امــا مورینیو معتقد اســت صحبت کــردن در مورد بازیکــن تیم دیگر صحیح نیســت: من نمی دانم که آیا صحبت کردن در مورد بازیکنان دیگر باشگاهها مودبانه است یا خیر، زیرا اگر سرمربی تیم دیگری در مورد بازیکن یونایتــد حرف بزند من خوشــحال نخواهم شد. او بازیکن فوق العادهای است؛ اما احساس می کنم نباید بیشــتر از این حرف بزنم. مورینیو در مورد درگیری لفظی با کونته گفت: اگر کسی به شما توهین کند، شــما می توانید یا انتطار پاســخ داشته باشــید یا سکوت. بار اولی که کونته به من توهین کرد من پاسخ او را دادم؛ اما بار دوم او باز هم توهین کرد و حاال از نظر من رفتار او اهانت بوده پس سکوت می کنم و این نقطه از نظر من پایان داستان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.