کلوپ:مشتاقانهمنتظربازی بامنچسترسیتیهستم

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

یورگن کلوپ، ســرمربی لیورپول در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی حســاس با منچسترســیتی شرکت کرد. قرمزها که روی نوار پیروزی قــرار دارند، از این پس باید بدون کوتینیو به مصاف رقبا بروند. ستاره برزیلی باالخره به خواستهاش رسید و راهی بارسلونا شد. کلوپ در اولین کنفرانس پس از جدایی کوتینیو، درباره وضعیت تیم، نقل و انتقاالت، منچسترسیتی و فروش کوتینیو صحبت کرده است: فروش کوتینیو؟ گزینه دیگری در کار نبود. اگر قرار باشد کسی عصبانی یا ناامید باشد، آن فرد احتماال مربی تیم است اما من این طور نیستم. هر کاری میشد برای متقاعد کردن فیل به ماندن کردیم اما نشد. پیوستن به بارسا رویای او بود. او فقط لیورپول را برای یک باشــگاه ترک می کرد. لیورپول تا آخرین ثانیه برای حفظ کردن فیل جنگید. اگر پیشنهاد بارسا را رد میکردیم، استفاده از فیل در نیمه دوم فصل کار دشواری بود. ما در دورتموند هم بازیکنان بزرگ زیادی را از دست دادیم. شــما - به عنوان تیم و مربی - همواره باید به این مسائل واکنش نشان دهید. بحث درباره جو و اتمسفر موجود در باشگاه است. مثال اگر یکشــنبه یک ضربه آزاد به دست آوردیم و کسی به کوتینیو فکر کند!! این نمیتواند چندان جالب باشد. فیلیپه شخصیت فوق العادهای داشت و دارد اما با این حال، همچنان خواهان جدایی بود و ما مجبور بودیم بهترین تصمیم را در این قضیه بگیریم. هنوز هم بازیکنان فوق العادهای در تیم داریم. جایگزین برای کوتینیو؟ اگر شد کارهایی میکنیم. مجبور نیستیم او را جایگزین کنیم. باید گامی رو به جلو برداریم. بدون فیل هم فوتبال فوق العادهای بازی کردهایم. فقط باید به همین منوال ادامه دهیم. اول باید جای او را در زمین پر کنیم و سپس فکر خرید بازیکن باشیم. برای خرید بازیکن جدید با چشــمانی باز این پنجره را رصد خواهیم کرد اما کاری جنون آمیز نمی کنیم. نبی کیتــا؟ حرفی برای گفتن وجود نــدارد. نبی بازیکن الیپزیش است. این چیزی است که من میدانم. مصدومیت صالح؟ اگر اتفــاق جدیدی رخ ندهد، محمد برای یکشنبه آماده بازی کردن خواهد بود. او برگشته و کامال عادی و نرمال تمرین میکند و این برای ما خیلی مهم است. بازی با منچسترسیتی؟ چند ماه قبل با آنها بازی کردیم و باید بگویم آن بازی یکی از عجیبترین بازیهایی بود که به عمرم دیدم. اخراج مانه به کل روند بازی و شاید فصل منچسترسیتی را عوض کرد. به لحاظ فوتبالی باید چیزهایی را نسبت به بازی رفت، تصحیح کنیم. باید نشان دهیم که میتوانیم آنها را به دردسر بیندازیم و زندگی را بریشان سخت کنیم. اینجا آنفیلد است. واقعا مشتاق شروع بازی هستم. فن دایک؟ ویرجیل در بــازی با اورتون تحســین برانگیز ظاهر شد. نمیتوان این را کتمان کرد. اما بازی با منچسترســیتی به کلی با آن دیدار متفاوت است. تاکتیکهای تیم باید به دقت بررسی و تحلیل شوند و به همین خاطر هنوز دربــاره ترکیب ابتدایی تصمیم نگرفتهام. قدرت منچسترسیتی به نظم تاکتیکی آنهاست. در بازی رفت یک بازیکن از دست دادیم و پنج گل خوردیم. اوضاع متفاوت و عجیبی بود اما از آن بازی به بعد، راهمان را پیدا کردیم. فروش استوریچ؟ هیچ حرفی در این باره ندارم. خواهیم دید. مصدومان تیم؟ هندرسون برگشته و روی چمن تمرین میکند اما هنوز در تمرینات گروهی حضور پیدا نکرده. آلبرتو مورنو برای اولین بــار در کنار تیم تمرین کرد. رسیدن به بازی یکشنبه شاید کمی برای او زود باشد. آلبرتو هنوز به تمرینات بیشتر و بهتری نیاز دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.