اتلتیکومادرید برایخریدبلوتی اقدامخواهدکرد

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

عالقه مندی اتلتیکو مادرید به بلوتی، موضوع جدیدی نیستچراکهآنهادرتابستان گذشته هم به جذب این بازیکن عالقه نشان داده بودند. این باشگاه از تابستان 2017 وضعیت بلوتی را زیر نظر دارد. درصورت خروج گریزمان از جمع شاگردان سیمئونه،بلوتیمیتواندیک گزینه جذاب و جدی برای پر کردن جای ستاره روخی بالنکوس باشد. بلوتی فصل خوبی را سپری نمی کند و مصدومیت از ناحیه زانو، او را از فرم دلخواهش دور کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.