بحراندررختکنپیاسجی

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

به نظر می رســد دو دســتگی بزرگی در ترکیب پاری سن ژرمن بین بازیکنان خارجی این تیم ایجاد شده است. حدودا یک ماه دیگر زمان تا دیدار مهم پاری ســن ژرمن برابر رئال مادرید باقی مانده؛ اما اوضاع در اردوی این تیم مســاعد نیست. ادینســون کاوانی و خاویر پاستوره تاخیر طوالنی مدتی بعد از تعطیالت زمستانی داشتند که این موضوع مــورد انتقاد تیاگو ســیلوا، کاپیتان برزیلی PSG قــرار گرفت. طبق ادعای اکیپ، شــکاف بزرگی در رختکن پاری ســن ژرمن وجود دارد و 2 گــروه بازیکن، یکــی برزیلی ها به رهبری دنــی آلوس و نیمار و دیگر باقی بازیکنان مانند دی ماریا و پاستوره به سرکردگی ادینسون کاوانــی، رابطه خوبی با یکدیگر ندارند. اکیپ معتقد اســت درگیری لفظی ســیلوا و پاســتوره نمونه دیگری از وجود اختالف در رختکن پاری سن ژرمن است و در این میان اونای امری رابطه بهتری با گروه برزیلی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.