اشتوگر:مشکلبزرگیدردورتموند وجودندارد

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

پیتر اشتوگر، ســرمربی بروسیا دورتموند، معتقد است که انتقاد اخیر مارســل اشملزر از پیر امریک اوبامیانگ، تاثیری روی نتایج تیمش در نیم فصل دوم نخواهد داشــت: از نظر من، این موضوع مهمی نیست. مارسل اشــملزر کامال درســت می گوید، وقتی گفت که اگر مراقب مشــکالت کوچک نباشید، به مشــکالت بزرگ تبدیل می شوند. فکر می کنم این فقط برای تیم فوتبال نیست؛ در ارتباط روزانه با افراد نیز هســت. من شخصا موضوع خیلی جدی ای در تیم ندیدم که بخواهم در مورد آن صحبت کنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.