هاینکس:نظموسازمانیافتگیمان عالیبود

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

یوپ هاینکس، سرمربی بایرن مونیخ به تمجید از عملکرد تیمش مقابل بایرلورکوزن پرداخت و تاکید کرد که شــاگردانش سازمان یافتگی و نظم خیلی خوبی داشــتند. لورکوزن در 12 بازی اخیر خود متحمل شکســت نشــده بود؛ ولی روند شکســت ناپذیری آنها توسط بایرن و با هدایت هاینکس شکســته شــد. گلهای مارتینز، ریبری و ضربه ایســتگاهی دیدنی خامس، 3 امتیاز را بــرای بایرن رقم زد و تک گل کوین ووالند تاثیری در بازی نداشت: تیم ما از لحاظ تاکتیکی و دفاعی خیلی خوب کار کرد. لورکوزن تیم جوانی اســت و بســیار با استعداد است و در حمله عالی کار میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.