منچستریونایتد قرارداددخهآراتمدیدمیکند

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

نشــریه «ســان» انگلیــس با انتشــار گزارشی مدعی شد که سران باشــگاه منچستریونایتد به دنبــال تمدید قرارداد داوید دخهآ هســتند تا دســت رئال مادرید را که نســبت به جذب ایــن دروازهبــان مادریــدی عالقهمنــد اســت را کوتــاه کننــد. رئال مادرید در ســال 2015 بــرای انتقــال دخهآ به سانتیاگوبرنابئو به توافق رسیده بود، اما این انتقال در ماجرای مشــهور فکس باشگاه رئال مادرید به طرزی دراماتیک به بنبســت خورد و دخهآ هم در نهایت قراردادش را تا ســال 2019 با قابلیت ادامه همکاری برای یک ســال دیگر با منیونایتد تمدید کرد. منچســتریونایتد در پیشنهاد جدید خود در نظر دارد دســتمزد هفتگی 210 هزار پوندی دخهآ را به 300 هزار پوند در هفتــه افزایش دهد تا از این حیث با پل پوگبا برابر شــود. اگر دروازهبان اسپانیایی شــیاطین سرخ قرارداد خود را تمدید کند، به همراه پوگبا بیشــترین دســتمزد دریافتی را در تاریخ این باشگاه خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.