هواپیمایتیماتلتیکومادرید دچارنقصفنیشد

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

اعضای تیم فوتبال اتلتیکو مادرید بعد از سفری که طوالنیتر از زمان مورد انتظار بود، ســرانجام به شهر دورانگو، محل بازی برابر ایبار در هفته نوزدهم اللیگا رســیدند. طبق گزارش نشریه مارکا، هواپیمای خطــوط هوایی «ایر اروپا» که قرار بود ذشــته دیهگو ســیمئونه و شــاگردانش را به دورانگو برســاند، دچار نقص فنی شد و به همین دلیــل بازیکنان و اعضای کادر فنی برای سفرشــان مجبور به تغییر هواپیما شــدند. این جابجایی برنامه سفر روخی بالنکو را کال تغییر داد چرا که آنها با یک ســاعت تأخیر و با پروازی دیگر خودشان را به بیلبائو رساندند و از آنجا با اتوبوس به ایبار رفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.