صالح:رفتنبهرئال؟ درلیورپولراحتهستم

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

محمد صالح، ستاره لیورپول، تاکید کرد که از حضور در آنفیلد راضی است و شــایعه پیوســتنش به رئال مادرید را رد کرد. صالح که در تابســتان گذشته از رم به لیورپول پیوست، نمایش های بسیار خوبی در ترکیب قرمزها ارائه داد و گفته می شود اکنون چند باشگاه بزرگ از جملــه رئال مادرید به دنبال به خدمت گرفتن او هســتند اما این ســتاره مصری تاکید کرد که توجهی به این شایعات ندارد: خب، من شایعات زیادی شنیدم اما اصال من را ناراحت نکرده است. در لیورپول خیلی خوب با من رفتار شــده و در حال حاضر، من به لیورپول تعلق دارم و از بودن در آنفیلد راضی هستم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.