پالوتا:حسنمیکنمبه خریدجدیدینیازباشد

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

جیمز پالوتا رئیس رم تایید که احتمال اینکه باشگاهش در بازار زمستانی خرید کند بســیار کم اســت چراکــه از نظر او ترکیــب فعلی رم توانایــی رقابت با یوونتــوس و ناپولی را دارد: صادقانه می گویم وقتی بازی رم با جنوا یا یوونتوس را دیــدم، هرگز حس نکــردم که باید تغییری صورت بگیرد؛ حس نکردم تیم به خرید چند بازیکن دیگر نیاز دارد. ما چند لغزش داشتیم اما تیم پیش از این قدرتش را نشــان داده، لیگ قهرمانان اروپا را به یــاد بیاورید. می دانم تیمی داریم که می تواند با ناپولی و یوونتوس در صدر رقابت کنــد و حاال که آن باال کنار آنها نیســتیم کمی مایوس کننده اســت ولی باز هم اعتقاد زیادی به دی فرانچسکو و مونچی دارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.