گلزنیریبریدریازده فصلمتوالی

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

تیم بایرن مونیخ موفق شد در اولین بازی خــود در نیم فصل دوم بونــدس لیگا با نتیجه 1-3 برابر بایر لورکوزن، پیروز شود. فرانک ریبری توانست گل دوم تیمش را به ثمر برســاند. او با این گل به اولین غیر آلمانی تاریخ بایرن مونیخ تبدیل شد که توانســته در 11 فصل متوالی در بوندس لیگا برای بایرن مونیخ، گلزنی کند. گفتنی است او بعد از 540 دقیقه بازی در بوندس لیگا، توانســت بالخره برای بایرن مونیخ گلزنی کند. ریبری تا پایان فصل با بایرن مونیخ قرارداد دارد و هنوز مشخص نیست موضع ســران باشگاه آلمانی چیست. او و روبن دو بازیکن مهم هســتند که باید در انتهای فصل قراردادشان تمدید شود. البته بایرنی ها فعال عجله ای برای مذاکره با این بازیکن ها ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.