بوکابهجذب گوستاووگومز همچنانامیدوار است

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

هرچند پیشنهاد قبلی بوکا جونیورز آرژانتین برای گوستاوو گومز از سوی میالن رد شد؛ با این حال این باشگاه هنوزبهجذباوامیدواراست. پیشنهاد قبلی بوکاجونیورز انتقالی قرضی به ارزش 500 هزار دالر با حق خرید 5 میلیون دالری بود که از سوی میالن رد شد. روز دوشنبه میتواند تکلیف این بازیکن به صورت قطعی مشخص شود. قطعا باشگاه آرژانتینی بیش از حد صبر نخواهد کرد و در صورتیکه میالن از خواستههای خود کوتاهنیاید؛آنهابهسراغسایر گزینههاخواهندرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.