یوواخیملوو؛گزینهاولرئالمادرید

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

اگر زیدان در ادامه فصــل نتایج خوبی با رئال مادریــد نگیرد، احتماال یوواخیــم لوو جانشــین او روی نیمکت این تیم خواهد شــد. فاصله فراوان با بارســا در اللیگا و ارائه بازی های نه چندان دیدنی باعث شــده سرنوشت سرمربی فرانســوی کهکشانی ها به ادامه فصل و خصوصا عملکرد این تیم در لیگ قهرمانان گره بخورد. طبق ادعای آ.اس، اگرچه یوواخیم لوو تا سال 2020 با ژرمن ها قرارداد دارد، اما شایعاتی منتشــر شده که قبل از انتصاب زیدان در سال ،2016 فلورنتینو پرز با ســرمربی تیم ملی آلمان مذاکراتی داشته؛ اما یوواخیم لوو ادعــا کرده تا پایان جام جهانی 2018 به جدایی فکر نمی کند. اما حاال و با توجه به نتایج ضعیف زیدان ممکن است در پایان فصل یوواخیم لوو از تیم ملی آلمان جدا شده و هدایت رئال مادرید را بر عهده گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.