ونگر:تاسال9102 درآرسنالمیمانم

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

آرسن ونگر، سرمربی آرسنال تایید کرد که تا ســال 2019 و پایان قراردادش، در این تیم خواهد ماند. ونگر که از ســال 1996 هدایت آرســنال را برعهده دارد، در ســالهای اخیر نتایج درخشانی کسب نکرده و به شدت مورد انتقاد هواداران است: آیا من تا به حال کنار کشیده ام؟ هیچگاه. چرا باید تغییر کنم. من همیشــه متعهد هستم. 21 سال است که در این باشــگاه حضور دارم و در هر تصمیمی که گرفته ام، نفع باشگاه را در نظر میگیرم. اگر یک ســال یا ده سال بمانم، هیچ فرقی نمیکند. اگر من سرمربی باشم یا کس دیگری، تنها به آنچه که به نفع باشگاه بوده فکر میکنم. این موضوع با مسائل شخصی من ارتباطی ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.