لیساندرولوپز بهاینترپیوست

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

اخباری مبنی بر عالقه مندی اینتر به لیساندرو لوپز، مدافع82سالهبنفیکامنتشر شد؛ حاال گزارش شده که این انتقال نهایی شده و او به زودی راهی ایتالیا خواهد شد. دو باشگاه اینتر و بنفیکا برسرانتقاللیساندرولوپزبه توافق رسیده اند. اینتر برای انتقال قرضی این بازیکن ابتدا 500 هزار یورو به حساب تیم پرتغالی واریز می کند و در صورت رضایت از عملکرد لوپز، نراتزوری ها می توانند درتابستانبا9میلیونیوروی دیگر، قراردادش را دائمی کنند. او دوشنبه در ایتالیا خواهد بود تا پس از سپری کردن آزمایش پزشکی، قراردادشراامضاکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.