پنجعلی:نبايدرویحرفبرانكوحرفزد پرسپولیسمیتواندهتتريککند

Piroozi - - صفحه اول -

محمد پنجعلی، درباره جدایی برخی بازیکنان پرســپولیس نظیر فرشــاد احمدزاده و صادق محرمی گفت: به هر حال آنها بازیکن حرفه ای هستند و نمی توان در تصمیم گیری های فردی چنین بازیکنانی دخالت کرد. شــاید آنها راه پیشرفت خود را در تیم های دیگر می دیدند و به همین خاطر از پرسپولیس رفتند. باید به تصمیم آنها احترام گذاشت.

پنجعلی درباره تصمیم برانکو ایوانکوویچ در خصوص خروج نام محســن مســلمان از جمع سرخپوشــان پایتخت گفت: او واقعا هافبک قابلی است و توانایی های فنی خوبی هم دارد. شــاید اگر شخص دیگری جای برانکو ایوانکوویچ بود تصمیم دیگری درباره مسلمان می گرفت اما برانکو صالح دانســت او را کنار بگذارد. یک مربی مســئولیت فنی تیمش را عهده دار اســت و نباید از او خرده ای درباره بازیکنــان دلخواهش گرفت. پنجعلی افزود: کادرفنی بهتر از هر شــخص دیگری می داند که محرومیت پرسپولیس در نقل و انتقاالت می تواند تیم را دچار تزلزل احتمالی کند. شک نداشته باشید برانکو به همه چیز فکر کرده اســت و تصمیمات مهم خود را گرفته است. پس دیگر نباید روی حرفش حرفی زد. مدیر تیم های فوتبال پایه باشگاه پرسپولیس درباره شانس هت تریک قهرمانی این تیم در لیگ برتر اظهار داشــت: شایستگی پرسپولیس در دو سه سال گذشته بر همه ثابت شده است. درســت است که رقبای این تیم خریدهای بسیار بزرگی انجام داده اند اما دلیل نمی شود بخواهیم پرســپولیس را مدافع عنوان قهرمانی ندانیم. این تیم موفق تر از همیشــه ظاهر خواهد شد. این تیم میتواند در قهرمانی لیگ برتر هت تریک کند و در آسیا هم بدرخشد. البته بازی با الدحیل بسیار سخت است و نیاز به حمایت همه جانبه از این تیم دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.