غیبتشاهرودی درتمرينامید

Piroozi - - صفحه اول -

مربی تیم فوتبال امیــد در تمرینات یکی، دو روز اخیر این تیم غایب بوده اســت. رضا شاهرودی به عنوان یکی از دســتیاران زالتکو کرانچار در کادرفنی تیم امید معرفی شــد و کار خود را در دومیــن مرحله از تمرینات این تیم آغاز کرد. با وجود معرفی شــاهرودی به عنوان یکی از اعضای کادرفنی او در تمرینات یکی 2 روز اخیــر تیمش غایب بوده اســت. طبق اعالم مســووالن تیم شــاهرودی به دلیل گرفتن مرخصی برای انجام چند کار شخصی مهم مرخصی گرفته تا بعد از انجام این امور به طور کامل در کنار تیم حضور یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.