شماره۳۲ازنیمكتمتنفر است!

Piroozi - - صفحه اول -

مدافع کناری تیم ملی سخت در حال تمرین اســت تا جایگاه فیکس خــود در ترکیب را برای جام جهانــی هم حفظ کند. تیم ملی فوتبال ایران تمرینات خود را برای آماده ســازی جهت حضــور در رقابت های جام جهانی به صورت منظم در کمپ لکوموتیو مسکو پیگیری میکند. دربــاره ترکیب ایران در جــام جهانی می توان گفت یکی از پســت هایی که تقریبا تکلیف مشــخصی دارد، پســت دفاع راســت اســت که پس از خط خوردن وریا غفوری، رامیــن رضاییــان نزدیکترین و محتمل تریــن گزینــه برای قــرار گرفتن در آن اســت. رضاییان که هم در پرسپولیس و هم در اوستنده بلژیک به شــکل های مختلفی نشان داده نیمکت نشــینی چندان به مذاقش خوش نمی آید، حاال در تیم ملی تالش میکند به هر شــکلی که شده موقعیــت فعلی خود را حفظ کند تا مبادا احتمال نیمکت نشــینی اش به وجود بیاید. رضاییان این روزها شبیه به همان ژست محکمی که در عکس های رســمی تیم ملی می گرفــت، در تمرینات هم مصمم اســت تا خود را برای سه بازی مهم و حیاتی جام جهانی به بهترین شــکل آماده کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.