تفتیاندرلیگالماساستکهلممیدود

Piroozi - - صفحه اول -

دونده سرعتی ایران در رقابت های دوومیدانی لیگ المــاس اســتکهلم در دوی 100 متر رقابت خواهد کرد. حســن تفتیان دونده ســرعتی ایران 20 خردادمــاه در دوی 100 متر رقابت های لیگ الماس استکهلم شرکت خواهد کرد. او در این ماده با ۶ ورزشــکار دیگر رقابت خواهد کرد. ادل روگلیو از کوبا، کمار هایمن از کاســتاوی، یوشــی هاید از یاپن، دنیس لئال از ســوئد، ادیان روس از ســوئد، گاوین اســمل از کانادا و حسن تفتیان از ایران در اســتارت لیســت ماده 100 متر حضور دارند.این رقابــت در 20 خردادماه ســاعت 15:49 به وقت محلی برگزار خواهد شد.پیش از این حسن تفتیان در اولین مســابقه فصل خود در فرانســه با رکورد 10.22 و در دومین مســابقه بیــن المللی خود در فرانســه با رکورد 10.19 ثانیه به مقــام قهرمانی رسیده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.