ششمی دهگانه آسیا برای دوومیدانیکار جوان ایران

Piroozi - - صفحه اول -

دوومیدانــی کار جوان ایــران در ماده دهگانه رقابتهای قهرمانی آســیا به مقام ششــم رسید. رضا کفایتی، دوومیدانی کار ایران در ماده دهگانه با کسب ۶453 امتیاز به مقام ششم این مسابقات دست یافت. در ایــن ماده یو چن وانگ از چیــن تایپه با 7200 امتیاز قهرمان شــد. یو شیانگ وانگ، دیگر ورزشکار تایپــه ای با ۶704 امتیاز به مقام دوم و رین از ژاپن با 39۶۶ امتیاز در جایگاه سوم ایستادند. هجدهمین دوره رقابتهای دوومیدانی قهرمانی جوانان آسیا به میزبانی ژاپن در حال برگزاری اســت. ایران در این رقابتهــا 10 نماینده دارد. یک مدال برنز در پرتاب چکش توسط ریحانه آرانی کسب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.