سلطانیفر:جامعه ورزشدردفاعاز حقوقمردممظلوم فلسطینهمیشه پیشگامبودهاست

Piroozi - - خـــــبــــــــــــــر -

وزیــر ورزش و جوانان گفت: جامعــه ورزش در حمایــت از مــردم فلســطین قدمهای اساســی را برداشــته و ایــن راهبرد بزرگ که توســط امام راحــل (ره) تبییــن شــده و توسط رهبری دنبال میشود جامعه ورزش و جوان کشــور هــم با همــه توان پیــرو آن هستند. مســعود ســلطانی فــر در راهپیمایی روز جهانی جامعه ورزش ورزشــکاران را در حمایت از مظلومان فلسطین در طــی 40 ســال گذشــته پیشگام عنــوان کرد و اظهار داشــت : جامعــه ورزش در حمایــت از مــردم مظلــوم فلســطین قدمهای اساسی را برداشــته و این راهبرد بزرگ که توســط امام راحــل (ره) تبیین شــده و توســط مقام معظم رهبری دنبال میشــود جامعه ورزش و جوان کشــور هــم با همــه توان پیــرو آن هستند. وزیــر ورزش و جوانان با بیان اینکه هفتاد ســال از اشــغال ســرزمین فلســطین توسط رژیــم صهیونیســتی و پنــج جنگ بزرگی که انجام شــده می گــذرد ، تصریح کرد : در این بین مذاکرات مختلفی هم برای از بین بردن حقوق مردم مسلمان فلسطین انجام شده اما تنها حمایتهای جمهوری اســالمی ایران که بــا درایت و ابتــکار رهبر کبیــر انقالب اسالمی همچنین تدابیر مقام معظــم رهبــری و برگزاری راهپیمایــی روز قــدس رقم خورده توانسته از حقوق مردم فلســطین دفاع کند و حیات مجددی را به این مردم بدهد و عبارت روز قدس روز حیات اسالم و بیداری اسالمی را که معمار کبیر انقالب اســالمی بیان کرد ، محقق سازند. وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه مســیری را که االن جمهوری اسالمی طی میکند قطعا به نتیجه خواهد رســید اظهار داشت :خیلی دور نیست که بتوانیــم در بیتالمقدس پایتخت همیشــگی فلسطین نماز جمعــه را بــا محوریت مســلمانان و جوانــان ایران ، اقامــه کنیــم و روزی را ببینیم که رژیم صهیونیستی نابود شــود همانطور که امام راحــل (ره) و مقــام معظــم رهبری پیشبینــی کردهاند. در این مســیر جامعه ورزش و جوانان همیشــه پیشقدم و پیــشگام بودنــد. هم در روزهای راهپیمایی و هم در صحنههایی که باید از حقوق مردم فلســطین دفــاع کنیم به ویژه در عــدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی همیشه حمایت خود را اعالم کردیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.