دعوایتازهکریمیو سپیدرودازامروز

Piroozi - - پـرسپــولیـــــس -

قرار اســت سرمربی فصل قبل ســپیدرود از امروز تمرینات و تســتگیری بازیکنــان زیر 21 ســال را برای حضــور در لیگ هجدهــم آغــاز کنــد، امــا این خبر بــا واکنش تند مســووالن این تیم همراه بوده اســت. هنوز موضــوع اختــاف علی کریمــی ســرمربی فصل قبل ســپیدرود با مالک این باشــگاه حل نشــده و بــه همین دلیــل نادر دستنشان نیز که از طرف تنزاده به عنوان سرمربی ســپیدرود انتخاب شده بود از حضور در تمرینات امتنــاع کرده اســت. در این میان علی کریمی که موفق به تسویه حساب با مالک تیم نشده، همانطور که از قبل اعام کرده بود تمرینــات این تیــم را از ســر خواهد گرفت. او طی اطاعیهای اعــام کرده از امروز شــنبه تمرینات ســپیدرود را بــا تمرین انتخابــی تیم های جوانان و امید آغــاز خواهد کرد. بیشک با حضور کریمی در رشت و حمایت هواداران ســپیدرود ماجــرای اختافــات او با مالک این تیــم وارد مرحله جدیدی خواهد شد. از سوی دیگر هم باشگاه ســپیدرود رشــت در خصوص خبری حاکی از شروع تمرینات و تست گیری از بازیکنان رده 18 الی 21 سال، این باشگاه اعام کرد که هیچ تصمیمی مبنی بر برگزاری تمرینــات و تستگیری از بازیکنان جوان رده 18 الی 21 ســال ندارد و تاکیــد میکند؛ تصمیم گیــر ی بر شــروع تمرینــات با بازیکنان میبایســت با اجــازه و هماهنگیهای الزم با مدیران باشــگاه صورت گیــرد در غیر این صورت چنانچه هر یک از بازیکنان بدون اجازه کتبی یا شفاهی باشگاه، چه در زمان حضور مالک فعلی یا مالک بعدی، در تمرینات، با نام باشــگاه سپیدرود رشت شرکت کند و حتی در هر ســطح از شرایط آمادگی مناسب و مقبول باشگاه هم باشند در آینده ایــن باشــگاه جایگاهی نداشــته و با آنان به هیچ وجــه قــراردادی منعقد نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.