چشمپرسپوليسبه تمديدباوحيد

Piroozi - - خــبـــــــــــــــر -

با نهايی شــدن حضور محسن مسلمان در ذوب آهن، حاال سروش رفيعی می تواند گزينه بســيار جدی تری برای سپاهان و مديرانش در بازار نقل و انتقاالت باشــد. پس از هفتــه ها گمانه زنی در مورد مقصد آينده محسن مســلمان هافبك فصل گذشته پرسپوليس كه با خشم برانکو ايوانکوويچ مجبور به ترک تيم مورد عالقه خود شــد، اين بازيکن به تيم ذوب آهن پيوســت تا حضور او در ســپاهان كه رقيب مستقيم سرخپوشان به شمار می رود و حساسيت های زيادی ميان هواداران دو تيم ايجاد می كرد، از بين برود. البته مذاكره سپاهان و محسن مسلمان به گونه ای پيش رفت كه به نظر رسيد ميان هر دو طرف، تمايلی برای آغاز همکاری به شــکل جدی وجود نداشــت و در نهايت نيز اين اتفاق رخ نداد و مســلمان به تيم ســابق خود يعنی ذوب آهن بازگشت. حاال اما با منتفی شــدن حضور مسلمان در سپاهان، اميرقلعه نويی بيشتر از گذشته به دنبال اضافه كردن ســروش رفيعی به تيم خود خواهد بود؛ بازيکنی كه در تراكتورســازی نيز شاگرد اميرقلعه نويی بود و اين مربی با تجربــه به خوبی می داند كه خروج ايــن بازيکن در نيم فصل ليگ شــانزدهم و اضافه شدنش به تيم پرســپوليس چه كمکی به قهرمانی رقيب اصلی تراكتورســازی در كســب عنوان قهرمانی و البته تضعيف بخشی تهاجمی قرمزپوشان تبريزی داشت. در صورتی كه پنجره نقل و انتقاالتی سرخپوشان باز بود، می توانستيم بازگشت اين هافبك فانتزی و خوش تکنيك را به پرسپوليس پيش بينی كنيم، اما يك نيم فصل بيرون نشستن برای بازيکنی مثل رفيعی از اهميت بسيار زيادی برخوردار است و بازيکنی در شرايط او دوست ندارد، چنين شرايطی را تجربه كند، مگر اينکه نيم فصل را در تيم ديگری توپ بزند و سپس در پنجره تابستانی به پرســپوليس بپيوندد. با اين وصف به نظر می رسد مديران سپاهان حاال با جديت بيشتری پيگير انتقال سروش رفيعی به سپاهان و فراهم كردن شــرايط مورد انتظار او باشند، مگر اينکه پيشنهادی بهتر از تيم های قطری بتواند برای دومين سال پياپی، اين بازيکن را متقاعد به ادامه حضور در اين كشور كند. وينگر تيم پرسپوليس اين روزها تنها به تيــم ملی و جام جهانی فکر می كند. تيم ملی فوتبال ايران در كشور روســيه و در كمــپ لکوموتيو مسکو مشــغول آماده سازی و تمرين برای جام جهانی است. در بيــن نفرات دعوت شــده از ليــگ داخلی، يکــی از نزديك تريــن مهره هــا بــه تركيب، وحيــد اميری اســت. وينگر با اخالق تيم پرســپوليس پس از گذرانــدن 2 فصل فوق العاده با اين تيم، به حضور خود در تيم ملی استمرار بخشيد و كماكان يکی از مــردان مــورد اعتماد كارلوس كيروش اســت. نکته مهمی كــه در خصوص اميری وجود دارد، بحــث قراردادش با پرسپوليس اســت. در روزهايی كه پرســپوليس بــا محروميت از نقــل و انتقاالت روبرو شــده و چند بازيکــن از اين تيم جدا شده اند، برانکو ايوانکوويچ اعالم كرده بــود كه نگــران جدايی وحيد اميری اســت و او برايش از اهميــت ويــژه ای برخوردار اســت. اميری اما اگرچه گفته می شود موافقت شفاهی خود را برای ماندن در جمع سرخپوشان اعالم كــرده، اما حاضر نشــده پــای ميز مذاكره بنشــيند و تا پايان كار ايران در جام جهانی، قصد ندارد تمركز خود را از تيم ملی به جــای ديگری معطوف كند. شــماره ۱۱ تيــم ملی با جديت خاصی مشغول پيگيری تمرينات خود در روسيه است تا بتواند بيشــترين فرصت ممکن را بــرای بازی در جــام جهانی به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.