برانکو : هر بازیکنی میخواهد برود به سالمت

Piroozi - - خــبـــــــــــــــر -

ســرمربی تيــم فوتبــال پرســپوليس گفــت: بايــد واقعيت را ديــد. بازيکنانــی كــه رفتهانــد آرزوی موفقيــت برايشــان دارم و محروميــت از سوی فيفا هم مانع از جــذب ســروش رفيعــی و ســاير بازيکنان میشود. كادر فنــی پرسپوليس در حالی تعطيالت ميان فصل را پشت سر می گذارد كه به دليل محروميت اين باشگاه از ســوی فدراســيون بين المللی فوتبــال از حضور در پنجره نقل و انتقاالتی نتوانستند ليست خريدی را به حميدرضا گرشاسبی تحويل دهنــد تا وی به عنوان سرپرست باشگاه پرســپوليس مشــغول خريــد و مذاكــره بــا بازيکنان مدنظر شود. با ايــن حال خروج برخــی بازيکنان نظير صادق محرمی و فرشــاد احمــدزاده از ليســت بازيکنان به دليل ترانسفر به باشگاههای اروپايی سبب شد تا گرشاسبی با اجازه برانکو ايوانکوويچ وارد مذاكره با بازيکنان جديد شود. برانکــو ايوانکوويچ، در خصوص اين موضــوع گفت: بله! مــن با آقای گرشاســبی ارتباط تنگاتنگی دارم. كامال مثل هميشه هماهنگ هستيم.

سرمربی پرســپوليس درباره حضور بازيکنانی نظير ســروش رفيعی و مهدی شيری در ليســت خريدش گفت: باشگاه از حضور در نقل و انتقاالت محروم اســت. بنابراين نمی توانيم بازيکن جديد بگيريم. بازيکنانی كه نام برديد خوب هســتند اما باشگاه از حضور در نقل وانتقاالت محروم اســت. روزانه با آقای گرشاسبی در تماس هســتيم و كامال می دانيم چه اهدافی را دنبــال می كنيم. اما شــرايط فعلی را كه محروم هستيم هم در نظر بگيريم.

صحبــت هــای ايوانکوويچ نشــان می دهد هــواداران پرســپوليس اميدی به بازشــدن پنجره نقــل و انتقاالتی اين تيم نبايد داشته باشــند و اين تيم بايد با وضعيت موجــود، رقابت های فصل آينده ليگ برتر و همچنين ادامه بازی های ليگ قهرمانان آسيا را آغاز كند.

ســرمربی سرخپوشــان پايتخت كه اين روزها در كرواســی به سر می برد در ادامــه صحبت هايش ، درباره رفتن صادق محرمی و فرشــاد احمدزاده از پرسپوليس و همچنين نبودن نام محســن مســلمان در ليســت بازيکنــان مدنظــرش تصريح كرد: تــك تك بازيکنانی كه اســم برديد برای پرســپوليس زحمت كشيدند و برای آنهــا آرزوی موفقيت میكنــم. همين و بس! برای تمام آنهــا بهترين ها را در تيم های جديدشــان آرزو می كنم. ما هم به كارمان با تمام قدرت ادامه می دهيم تا به اهدافمان برسيم.

برانکــو ايوانکوويــچ در حالــی نگاه خوشــبينانه خــود را برای رقابــت با تيم هايی نظير ســپاهان، اســتقالل تهران و تراكتورسازی تبريز كه در نقل و انتقاالت خيلی جدی حضور دارند حفظ كرده است كه شــايعات زيادی نيــز پيرامون تخريب احتمالی ســرمربی موفق سرخپوشان در همان بازی های ابتدايی ليگ برتر و توسط برخی افراد خاص به گوش می رســد. وی در پاسخ به اين ســوال كه برخی ها شما را تهديــد كرده اند كه اگر در ســه هفته نخســت ليگ برتر امتياز نگيريد تيم را به هم می زنند اظهار داشــت: حقيقتش اين اســت كه بطور دقيق متوجه اين صحبت نمی شــوم و نمی دانــم از كــدام اتفاق صحبت میكنيد.

سرمربی پرســپوليس كه بار ديگر از ســوی كارلوس كيروش بطور غيرمستقيم متهم به برخی رفتارهای دوگانه شده است در فاصلــه چند روز مانده بــه آغاز رقابت های جــام جهانی 8۱۰2 روســيه گفت: من سرمربی پرسپوليس هستم و كارلوس كيروش سرمربی تيم ملی. بهتر است من درباره تيم خــودم صحبت كنم و كيروش هم درباره تيم ملی. تنهــا می توانم برای تيم ملی در جــام جهانی آرزوی موفقيت داشته باشــم و اميدوارم بازی های خوبی انجام شود.

برانکو ايوانکوويچ بار ديگر نشــان داد نمیخواهد خودش را بی دليل وارد حاشيه های ناخواســته كند. او برای بازيکنانی كه رفتند آرزوی موفقيت كرد و با احساســات هواداران برای جذب بازيکن جديد هم بازی نکرد. پروفسور پرسپوليسی ها وارد جنگ با كی روش در آستانه بازی های جام جهانی هم نشــد تا مبادا پس از اتمام اين بازی ها محکوم به عدم همکاری شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.