گزیدهای از بیانات مقام معظم رهبری در سال 1۳95

Salnameh Shargh - - فهرست -

پیام نوروزی سال ‪)95.1.1( 1۳95‬

آنچه من به عنوان شعاِر امسال انتخاب میکنم، عبارت است از «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل». این، راه و جاده مســتقیم و روشنی است به ســمت آن چیزی که به آن احتیاج داریم. البته توقع نداریم که این اقدام و عمل، در ظرف یک ســال همه مشکالت را حل کند؛ اما مطمئنیم که اگر چنانچه اقدام و عمل به صورت برنامهریزیشده و درست انجام بگیرد، ما در پایان این سال آثار و نشانههای آن را مشاهده خواهیم کرد. از همه کسانی که در این راه تالش کردند و تالش میکنند، تشکر میکنم.

در اجتماع عظیم زائران و مجاوران حرم رضوی(ع) )95.1.1(

حضرت آیتاهلل خامنهای گفتند: «دو راهی که آنها ادعا میکنند این اســت که ملت ایران یا بایــد با آمریکا کنار بیاید و یا بهطور دائم تحت فشارهای آمریکا و مشکالت ناشی از آن باشد». ایشان با اشاره به «ثروت، ابزار سیاسی، دستگاههای تبلیغاتی گسترده و تجهیزات نظامی آمریکا» خاطرنشان کردند: «براســاس این تفکر خاص، با دولتی همچون آمریکا باید کنار آمد و با قبول تحمیلهای آن، از برخی «مواضع، اصول و خطوط قرمز» صرفنظر کرد». ایشــان افزودند: «در توافق اخیر هســتهای نیز که مورد تأیید قــرار گرفت و مذاکرهکنندگان کشــورمان نیز مورد قبول بودند، همین اتفاق افتاد و در مواردی، وزیر محترم امــور خارجه به من گفت: ما نتوانســتیم برخی خطوط قرمز را حفظ کنیم». ایشــان با تأکید بر اینکه عدهای نیز در داخل کشــور این تفکر خطرناِک وجود دوراهی دروغین را قبول دارند و به دنبال قبوالندن آن به دیگران هستند، خاطرنشان کردند: «این افــراد میگویند اقتصاد ایــران دارای ظرفیتهای فراوان است که استفاده از این ظرفیتها، فقط با توافق هســتهای امکانپذیر نیست بلکه مســائل دیگری نیز با آمریکا وجود دارد که ملت ایران و مسئوالن کشور باید در مورد آنها تصمیم بگیرند و اقدام کنند». مقــام معظم رهبــری، گفتوگو و همکاری بــا آمریکا درباره «مسائل منطقه غرب آسیا» و همچنین «گفتوگو درباره اختالفات تهران و واشــنگتن بر مبنای کوتاهآمدن ایــران از اصول و خطوط قرمز خود» را از جمله مواردی برشــمردند که این دیدگاه خاص بعد از توافق هستهای، به دنبال آن است. حضــرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بــر اینکه این دیدگاه خاص معتقد اســت مشــکالت اقتصادی کشور تنها در صورتی حل خواهد شــد که در موارد مختلف با آمریکا گفتوگو کنیم و از مواضع خود کوتاه بیاییم، خاطرنشان کردند: «این افراد میگویند همانطور که توافق هستهای، «برجام» نــام گرفت، گفتوگو با آمریکا در موارد دیگر و حتی موضوع قانون اساسی کشور میتواند «برجامهای ۲ و ۳ و ۴» باشــد تا با ایــن گفتوگوها و توافقها، مردم راحت زندگی کنند و مشکالت آنان حل شود».

در دیدار مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) )95.1.11(

حضرت آیــتاهلل خامنهای با انتقاد شــدید از کســانی کــه روزگار و دنیای فردا را دنیــای مذاکره میدانند و نه موشــک، خاطرنشــان کردند: «روزگار، روزگار همه چیز است وگرنه بهراحتی و به صراحت حق ملت را خواهند خورد». ایشــان افزودند: «اگــر این حــرف از روی ناآگاهی گفته شده باشد، یک مسئله است اما اگر از روی آگاهی باشد، خیانت است». مقام معظم رهبری، نمایش موشــکهای پیشــرفته و دقیق سپاه پاســداران را موجب خرســندی ملتهایی خواندند که از آمریکا و رژیم صهیونیســتی، دلشان خون اســت اما کاری از دستشــان برنمیآید. ایشان افزودند: «دشــمنان مدام در حال تقویت توان نظامی و موشکی خود هســتند؛ در این شــرایط چطور میگوییــم روزگار موشک گذشته اســت؟»... مقام معظم رهبری با تأکید مجدد بــر موافقت خود بــا ابزار دیپلماســی و مذاکره سیاسی به جز چند اســتثنا افزودند: طوری تبلیغ نکنند که انگار با گفتوگــو مخالفیم، ما میگوییم باید قوی و هوشیار مذاکره کرد تا سرمان کاله نرود.

در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) )95.۳.14(

مقام معظــم رهبری طــرز تفکری کــه انقالبیگری را مســاوی افراطیبودن میخواند و مردم را به «تندرو» و «میانهرو» تقســیم میکند، یکی از خطاها برشمردند و گفتند: «چنین دوگانههایی که سوغات بیگانگان و سخن دشمنان اســت، نباید وارد فرهنگ سیاسی کشور شود». حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند: «ممکن است فردی نســبت به مفاهیم انقالب و عمل انقالبی، بهتر حرکت کند و فرد دیگری با شــدت و جدیت او حرکت نکند اما هــر دو انقالبی هســتند و نمیتوان هر فــردی را که در مســیر شــاخصهای انقالب قرار دارد اما خوب حرکت نمیکنــد، متهم به غیرانقالبیگــری و ضدانقالببودن کرد»... . حضــرت آیتاهلل خامنهای، انگلیســیها را از دیگر دشمنان واقعا خبی ِث ملت ایران دانستند و افزودند: «انگلیســیها هیچگاه از خباثت علیه ملت ایران دست برنداشتهاند. در ادامه همین دشمنیهاست که دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیس در سالگرد امام بزرگ و مطهر، با کمک آمریکاییها و جعل سند، علیه امام راحل ملت ایران تبلیغات میکند». ایشــان افزودند: «هرکســی در مقاطع مختلف ممکن اســت از دولتی خوشــش بیاید یا نیایــد که البته ایرادی ندارد امــا اتحاد ملت و دولت، نباید در هیچ حالتی بر هم بخورد. البته انتقاد و مطالبه از دولت بیاشکال اســت و با وحدت منافاتی ندارد اما همانگونه که در زمان همه دولتها این توصیه را بیان کردهام، باید مراقب بود نقــار و کدورت به وجود نیاید و همه در مقابل تهدیدها و دشمنیها، همدوش و همدل باشند».

در دیدار رئیسجمهوری و اعضای هیئت دولت )95.4.2(

مقام معظم رهبری به موضــوع اخیر حقوقهای کالن اشــاره و تأکید کردند: «موضوع حقوقهای نجومی، در واقع هجوم به ارزشهاست اما همه بدانند این موضوع از استثناهاســت و اکثر مدیران دســتگاهها، انسانهای پاکدست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتما با آن برخورد شود». ایشان با اشاره به دستور رئیسجمهــور به معــاون اول برای پیگیــری موضوع خاطرنشــان کردند: این موضوع نباید شــامل مرور زمان شــود بلکه باید حتما به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطالع مردم رســانده شــود. بر اســاس اطالعاتی که به من رســیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دســتگاهها، در حد معقول اســت و دریافتیهای کالن، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود».

در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه )95.4.9(

مقام معظم رهبری با تجلیــل از رئیس قوه قضائیه به عنوان شخصیتی عالِم، فرزانه و جامع، گفتند: «دستگاه قضائي از جهت وظایف ذاتی همچون نظارت بر اجرای قانون و پیشــگیری از جــرم و همچنین از جهت حضور رئیــس قوه قضائیه در شــوراهای عالی و اصلی نظام و تأثیرگذاری در سیاســتهای کالن، دارای اهمیت بسیار باالیی اســت. به دلیل این اهمیــت مثالزدنی، اقدامات و عملکــرد قــوه قضائیه همواره از حساســیت خاصی برخوردار بــوده و همچنین این قوه هــدف تهاجمها و تبلیغات سوء زیادی قرار دارد». ایشان خاطرنشان کردند: «تبلیغات مغرضانه رسانههای بیگانــه و تهاجم به قوه قضائیه، در دوره کنونی افزایش بیشتری پیدا کرده که دلیل آن مواضع انقالبی، ارزشی و صریح رئیس دســتگاه قضائي و مسئوالن عالی این قوه است»... . ایشان تأکید کردند: قوه قضائیه باید صددرصد انقالبــی باشــد و انقالبی عمل کند. البتــه انقالبیگری برخــالف نظر و تبلیــغ برخیها، تندروی نیســت بلکه انقالبیگری یعنی «عادالنه، خردمندانه، دقیق، دلسوزانه، منصفانه، قاطعانه و بدون رودربایستی عملکردن».

در ابتدای جلسه درس خارج فقه )95.7.5(

یک نفری، یک آقایی آمده پیش من، من هم به مالحظه صــالح حال خود آن شــخص و صالح حال کشــور به ایشان گفتم شــما در فالن قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شــرکت نکنید، گفتیــم صالح نمیدانیم ما، شــما شــرکت کنید. این را گفتیم. خب یک چیز عادی اســت. انسان بایستی آن چیزی را که میبیند و میفهمد و فکر میکند که به نفع برادر مؤمنش است، به او بگوید دیگر. ما هم اوضاع کشــور را خب، غالبا بیشــتر از اغلب افراد آشنا هستیم. آدمها هم، بهخصوص آدمهایی که صدها جلسه با ما نشستند و برخاستند، بیشتر و بهتر از دیگران میشناسیم. با مالحظه حال مخاطب و اوضاع کشور به یک آقایی، انســان توصیه میکند که آقا شما اگر در این مقوله وارد شدید، این دوقطبی در کشور ایجاد میشود. دوقطبی در کشــور مضر است به حال کشور. من صالح نمیدانم شما وارد بشــوید. بله، این چیز خیلی مهمی که نیست. این یک چیز خیلی طبیعی است، خیلی ساده اســت. بله، ما این توصیه را به یکــی از آقایان، به یکی از برادران کردیم. خب حاال این مایه اختالف بشــود بین برادران مؤمن، یکی بگوید فالنی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشــت بلندگو نگفته؟ خب حاال این هم پشت بلندگو. دشمنان هم که گوش خواباندند استفاده کنند. ببینید، حواســتان جمع باشــد. خب بــه رادیوی «فــردا» یا رادیوی «بیبیســی» چه ارتباطــی دارد این قضیه؟ میپردازند، بحث میکنند، تحلیل میکنند، علت چیست، چرا گفتند، این چیست معنایش؟ این معنایش این است که دشــمن میخواهد استفاده کند. ما چهکار باید بکنیم؟ ما باید نقطه مقابل دشمن حرکت بکنیم.

در دیدار هزاران نفر از بسیجیان )95.9.۳(

ایشــان با اشــاره به تمدید قانون تحریمهای 01ساله در کنگره آمریکا، خاطرنشان کردند: «اگر این تمدید، اجرائي و عملیاتــی شــود، قطعا نقــض برجام اســت و بدانند جمهوری اســالمی ایــران حتما در مقابــل آن واکنش نشــان خواهد داد». مقام معظم رهبــری تأکید کردند: «توافق هســتهای یا همــان برجام نباید به وســیلهای برای فشار بر ملت و کشــور ایران تبدیل شود». حضرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره به اظهارات مسئوالن کشور و دســتاندرکاران برجام که هدف از توافق هستهای را برداشتهشدن فشــارها و تحریمها بیان کردند، افزودند: «دولــت آمریکا عــالوه بر آن قولهــا و تعهداتی که در قضیــه برجام انجام نداده یا ناقص عمل کرده اســت و مسئوالن دستاندرکار برجام هم صراحتا به این موضوع اشاره کردهاند، اکنون برجام را وسیلهای برای فشار مجدد بر ایران قرار داده است».

در دیدار هزاران نفر از مردم قم )95.10.19(

مقــام معظــم رهبری با طرح این ســؤال که «دشــمن کیســت؟» گفتنــد: دشــمنان اصلــی ایراِن مســتقل و پیشــرونده، «آمریکا، انگلیس، زرســاالران بینالمللی و صهیونیستها» هستند. ایشان خاطرنشان کردند: «البته عالوه بر دشمنان خارجی، «دشمن درونی» هم داریم که عبارت است از بیانگیزگی، ناامیدی، بیحالی، بینشاطی، تنبلی، سیاستهای غلط، رفتارهای بد، اختالفات گوناگون و تنگنظری». حضرت آیــتاهلل خامنهای تأکید کردند: «اگر ما تنبلی کنیم و بهوقت عمل نکنیم، دشمن را اشتباه بگیریم و بهجای «شــیطان اکبِر واقعی»، یک برادِر ناباب را دشــمن بگیریم، ضربه خواهیم خورد». ایشان وجود دشــمنان اصلی خارجی را نه یک شعار بلکه واقعیتی مبتنی بر مبانی مســتدل دانســتند و گفتند: «وقتی وزیر امــور خارجه بهاصطالح «خوشاخالق» آمریکا در نامه خداحافظی خود، به دولت بعدی توصیه میکند که «تا میتوانید به ایران سخت بگیرید و تحریمها را حفظ کنید، زیرا با سختگیری میتوان از ایران امتیاز گرفت»، آیا این دشمن نیست؟ چرا، دشمن است اما یک دشمِن خندان؛ و رفتار این دشمن خندان با آن دشمنی که ایران را محور شرارت میخواند، هیچ تفاوتی ندارد»... . ایشان با اشاره به شــناخت نادرست دشــمن از ملت ایران، «فتنه ۸۸» را نمونهای از خطاهای محاســباتی دشمن برشمردند و خاطرنشــان کردند: «دشمن در سال ۸۸ با بهراهانداختن فتنه به خیال خود کار را به نقاط حساس و باریک رساند اما ناگهان حرکت عمومی ۹ دی که از جنس حرکت ۹1 دی ۶۵ بود، همه را مبهوت کرد».

پیام مقام معظم رهبری برای ارتحال مرحوم هاشمی رفسنجانی )95.10.19(

با دریغ و تأســف خبر درگذشــت ناگهانی رفیق دیرین، و همســنگر و همــگام دوران مبارزات نهضت اســالمی، و همکار نزدیک ســالهای متمــادی در عهد جمهوری اســالمی جناب حجتاالسالموالمســلمین آقای حاج شــیخ اکبر هاشمیرفســنجانی را دریافت کردم. فقدان همرزم و همگامی که ســابقه همکاری و آغاز همدلی و همکاری با وی به ۹۵ ســال تمام میرســد، سخت و جانکاه است. چه دشــواریها و تنگناها که در این دهها ســال بر ما گذشــت و چه همفکریها و همدلیها که در برهههــای زیــادی ما را با یکدیگر در راهی مشــترک بــه تالش و تحمل و خطرپذیری کشــانید. هوش وافر و صمیمیت کمنظیر او در آن ســالها، تکیهگاه مطمئنی برای همه کســانی که با وی همــکار بودند بهویژه برای اینجانب به شــمار میآمد. اختالفنظرها و اجتهادهای متفــاوت در برهههایــی از ایــن دوران طوالنــی هرگز نتوانســت پیوند رفاقتی را که سرآغاز آن در بینالحرمین کربالی معلی بود به کلی بگسلد و وسوسه خناسانی که در سالهای اخیر با شــدت و جدیت در پی بهرهبرداری از ایــن تفاوتهای نظــری بودند، نتوانســت در محبت شخصی عمیق او نسبت به این حقیر خلل وارد آورد. او نمونه کمنظیری از نسل اول مبارزان ضدستمشاهی و از رنجدیدگان این راه پرخطر و پرافتخار بود. سالها زندان و تحمل شکنجههای ساواک و مقاومت در برابر این همه و آنگاه مســئولیتهای خطیر در دفاع مقدس و ریاست مجلس شــورای اســالمی و مجلس خبــرگان و غیره، برگهای درخشان زندگی پرفرازونشیب این مبارز قدیمی است. با فقدان هاشمی اینجانب هیچ شخصیت دیگری را نمیشناسم که تجربهای مشترک و چنین درازمدت را با او در نشیبوفرازهای این دوران تاریخساز به یاد داشته باشم. اکنون این مبارز کهنسال در محضر محاسبه الهی با پروندهای مشــحون از تــالش و فعالیت گوناگون قرار دارد، و این سرنوشت همه ما مسئوالن جمهوری اسالمی است. غفران و رحمت و عفو الهی را برای وی از صمیم قلب تمنا میکنم و به همسر گرامی و فرزندان و برادران و دیگر بازماندگان ایشان تسلیت عرض میکنم.

در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم آذربایجان(72.11.59)

مقــام معظم رهبری با اشــاره به ســینه ســپر کردن و ایســتادگی اقوام بــزرگ ایرانــی و از همــه بهتر مردم آذربایجان در مقابل سیاســتهای خباثتآلود دشمنان، مرحوم مولوی عبدالعزیز ســاداتی از علمای اهل سنت بلوچ، مرحوم شــهید شیخاالسالم از علمای اهل سنت کردســتان و همچنین ســردار جوان و عرب خوزستانی شــهید علی هاشــمی را نمونههایی از حرکت متحد و هماهنگ اقوام در دفاع از اســالم و انقالب دانســتند و افزودنــد: «ملت ایران متحد، منســجم، همراه و همدل است». حضــرت آیــتاهلل خامنــهای از همین زاویــه به تعبیر مطرحشــده در روزهــای اخیر با عنوان «آشــتی ملی» اشــاره کردند و با بیمعنی دانستن این تعبیر و انتقاد از پروبالدادن به آن در روزنامهها، گفتند: «مگر مردم با هم قهر هستند که بخواهند آشتی کنند؟ قهری وجود ندارد، البته مردم ما با کســانی که در سال ۸۸ به روز عاشورای حســینی اهانت کردند و با قساوت و لودگی و بیحیایی، جوان بسیجی را در خیابان لخت کردند و کتک زدند، قهر هستند و با آنها آشتی هم نمیکنند». ایشان افزودند: «البته کسانی که با اصل انقالب مخالف بودنــد و میگفتند «انتخابات بهانه اســت و اصل نظام هدف ماســت»، عدهای معدودنــد و در مقابل اقیانوس عظیــم و پرطراوت ملت ایران، فقــط یک قطره کوچک هستند». مقام معظم رهبری خاطرنشــان کردند: «مردم ایران در جایی که پای اســالم، ایران، استقالل و ایستادگی مقابل دشمن در میان است، با همه وجود ایستاده و با یکدیگر متحد و مجتمع هستند، البته ممکن است در فالن قضیه سیاســی دو نفر با هم اختالفنظر داشته باشند، اما این چیز مهم و مؤثری نیســت و مسئلهای عادی و طبیعی بهشمار میرود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.