ستار اوركي آهنگساز

Salnameh Shargh - - بهاریه -

درود فراوان بــه تمام ایرانيها و غیر ایرانيهایي که خوباند و انســانبودن پیشه آنهاست. چند ســالي اســت مشــکالت عدیدهاي گریبان مردم خــوب و پرمهــر ایرانزمیــن را گرفتــه و باعث پژمردگي گلهاي وطنم شــده. امیدوارم شــادي در نــوروز ٦۹ به منزل هــر ایراني وارد شــود تا مجددا مانند گذشــته، عطر زندگي و نشاط و مهر و عطوفــت در بین تكتك ملــت نازنینم، جاري شود و هیچ جواني را بيکار نبینیم و هیچ فقیري را اندوهگین نبینیــم و هیچ عزیزي را بيخانمان نبینیم و همه را در ســالمت و تندرستي ببینیم و تهراني پاکیزه و بدون ترافیك و خوزستاني بدون خــاك و بیماري و با آب شــرب و هواي خوب و سیستانوبلوچســتاني به دور از محرومیتهاي فراوان و کردســتاني آباد و آذربایجان، شــمال و فارس و خراسان و اصفهان و کرمان و بندرعباس و بوشــهری مملو از برکت، ســالمتي و نشاط را داشته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.